Představení ČV ICID

 

Účelem organizace je sdružovat v odborníky v oboru závlah a odvodňování půd, úprav malých vodních toků, budování a údržby malých vodních nádrží, ochrany půd před erozí, ochrany před povodněmi a jiných melioračních a ochranných úprav půd a malých zemědělsky a lesnicky obhospodařovaných povodí, jakož i právnické osoby a orgány státní správy zainteresované na tomto oboru (dále jen: odbornou veřejnost) za účelem jejich representace a vzájemné výměny informací mezi odbornou veřejností v České republice i v zahraničí. Tímto způsobem podporuje rozvoj uvedených vědeckých, technických a praktických oborů a napomáhá tomu, aby měly kladný vliv na národní hospodářství, situaci ve společnosti a životní prostředí v České republice i v ostatních zemích světa.

Součástí budoucích aktivit ČV ICID by měla být i reakce na členství v EU se zaměřením na implementaci Rámcové směrnice o vodní politice ES 2000/60/ES. Další činnost by měla být založena na iniciování a podpoře autonomního rozvoje individuálních aktivit jeho členů na straně jedné a na účinném koordinování a harmonizaci těchto aktivit na straně druhé.

Strategie činnosti ČV ICID:

Poskytování informací všem, kteří se o obor přímo nebo nepřímo zajímají.

Činnost založit na

     - zřízení dalších odborných skupin

     - založení Klubu ICID, který bude naopak diskusní základnou o mezidisciplinárních i mezioborových otázkách, bude mít i společenskou funkci, a bude nástrojem pro hledání konsenzu mezi institucemi, zdrojem různých iniciativ, návrhů na změny institucionálního rámce vodního hospodářství apod. „Klub“ bude navazovat časově  na zasedání výboru apod.

Mezi novými tématy budou např.:

    - Sucho – pozemní vody

    - Voda  jako důležitá součást  potravního řetězce

    - Management vod v zemědělské krajině v souvislosti s implementací a interpretací Směrnice 2000/60 EC

ICID se také bude aktivně podílet na řešení různých programů a projektů podporovaných z fondů EU

ICID by měl rozvinout aktivity směrem k regionům v závislosti na jejich specifikách např. formou expertíz, odborné spolupráce při koncipování krajských strategií, workshopů k aktuálním tématům (podle hesla DHV „think global, act local“)

ICID by měl poskytovat poradenské služby a školení atd. - prostřednictvím svých členů – expertů,

Lze také vyhledat a zprostředkovávat kontakty na zahraniční partnery pro konkrétní potřebu „klienta“

Založit systém trvalé spolupráce s univerzitami i s jinými vzdělávacími institucemi.

Bude zaveden cílený systém Public Relations, který by „zviditelňoval“ ICID i aktivity nebo ideové náměty jeho členů v ČR i v zahraničí.

Sídlo ČV ICID: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

                           Žabovřeská 250, 156 27 PRAHA 5 - Zbraslav

ČV ICID je registrován Českým statistickým úřadem (ZDE je odkaz na výpis z registru, ZDE je PDF stránka).

ČV ICID je registrován Finančním úřadem pro Prahu 5 (od 10.1.2007)

IČO 67776795 (od 28.5.1997),  DIČ CZ67776795

Číslo účtu: 0127293349/0800 veden u České spořitelny a.s.

 

 

Poslední aktualizace stránky: