PŮJČOVNÍ ŘÁD

 

Knihovna ČV ICID

 

Sídlo knihovny

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Žabovřeská 250; 156 27 PRAHA 5 - Zbraslav

tel.: +420 257 921 640   www.vumop.cz

Sídlo pobočky

Mendelova zemědělská a lesnická universita v Brně

Ústav aplikované a krajinné ekologie

Zemědělská 1, 613 00 BRNO

tel.  +420 545 132 492  www.mzlu.cz http://www.uake.cz/

Knihovnice

                 Praha

                 Brno

 

Olga Konečná (konecna@vumop.cz) Adresa včetně tel.: viz Sídlo knihovny - Praha

Jana Pokorná (pokornaj@mendelu.cz) Adresa včetně tel.: viz Sídlo pobočky - Brno

   

Seznam publikací

Seznam je průběžně aktualizován a je k dispozici na záložce těchto WEBových stránek.

Místo uložení publikace je poznamenáno v prvním sloupci tabulky (P = Praha, B = Brno, D = Praha ČVUT)

Starší publikace

Knihy starší více než cca 20 let jsou uloženy na ČVUT Praha. Materiály mají spíše historický charakter, ale zároveň dokumentují období, v němž Prof.Ing. M.Holý, DrSc. zastával významnou funkci.

Telefon na Doc.Ing. K.Vránu, CSc. je 224 354 599. Ing. A.Jakubíková, Ph.D. má tel.: 224 354 774

 
Půjčovní řád:

Knihovna eviduje veškeré publikace v elektronickém systému a seznamy zveřejňuje na webových stránkách ČV ICID.

Publikace lze zapůjčit pouze registrovanému členovi ČV ICID. Půjčování publikací je bezúplatné, hrazeny jsou pouze případné náklady za poštovné a balné. Publikace jsou zapůjčovány na dobu 6 měsíců. Knihovna archivuje písemnosti na třech místech (VUMOP, MZLU, ČVUT) a v evidenci publikací je místo archivace zřetelně uvedeno. O zápůjčkách je vedena evidence.

Zápůjčku je možné provést elektronickou čí písemnou rezervací s použitím veřejně přístupného formuláře (je umístěn na webu ve složce: Knihovna/Rezervace). Ve vyplněném formuláři je objednavatelem uvedena forma předpokládaného převzetí publikace: osobně (na místě archivace příslušné publikace, která je uvedena v elektronickém seznamu publikací) nebo poštou s uvedením adresy. Písemná rezervace se prování zasláním vyplněného formuláře na adresu místa archivace (s uvedením jména knihovnice). V případě vyžádání zaslání poštou je výpůjčka realizována odesláním z knihovny na adresu uvedenou na rezervaci a to na dobírku, přitom náklady zahrnují balné a poštovné.

Po provedené rezervaci je do 14 dnů buď zásilka odeslána nebo na dobu 14-ti dnů rezervována v místě dohodnutého vyzvednutí. Pokud je publikace v současnosti vypůjčena, je do 14-ti dnů objednavateli tato skutečnost oznámena s tím, že je uveden termín ukončení lhůty výpůjčky. Požadavek je registrován a v případě překročení výpůjční lhůty je současnému vypůjčovateli toto oznámeno. Korespondence je přednostně vedena elektronickou cestou. Ve výjimečných případech je korespondence vedena písemně s tím, že knihovnice eviduje náklady na poštovné a tyto přičte k dobírce při zasílání rezervované publikace.

Po ukončení výpůjční lhůty je tato skutečnost oznámena vypůjčovateli (elektronickou korespondencí). Výpůjčku je možné prodloužit formou opětovné rezervace (že se jedná o prodloužení výpůjčky je zřetelně uvedeno). Výpůjčka se v takovém případě prodlužuje o dalších 6 měsíců. Prodloužení není možné v případě, že o publikaci projevil zájem další člen ČV. Tato skutečnost je oběma zájemcům o publikaci sdělena.

Evidence knihovny je vedena v elektronické formě. Fond knihovny je zveřejněn na webu ČV ICID v samostatné záložce „Knihovna“. Postupně budou učiněna technická opatření, aby provoz knihovny byl zajištěn elektronickou cestou (databáze knih, databáze výpůjček a rezervace). Za provoz knihovny zodpovídá knihovnice v příslušném místě (Praha, Brno). Elektronická evidence publikací a zápůjček je v měsíčním intervalu zálohována správcem webu.

 

Elektronická rezervace bude zprovozněna během měsíce června 2007.

 

   

 

 

 

 

Poslední aktualizace stránky: