OPIS  Z Á P I S U

 

z Valné hromady ČV ICID, konané dne 30.října 2002

 

 

Zahájení - ing. Miškovský – návrh předsednictva jednání ( ing.Miškovský, RNDr.Punčochář,CSc.,

                                           Ing.Soukup,CSc.) – schváleno jednomyslně

Řízení jednání – RNDr. Punčochář

Přivítání –       RNDr. Punčochář - návrh změny programu (bod 4 před bod 1)- schváleno jednomyslně

Volba komisí – Návrhová komise: ing.Doležal,CSc., Dr.ing.Tůma (není), RNDr.Kubala – schváleno, zdrželi se dva

                        Mandátová komise- ing.Čermák,CSc., ing.Dvořák (omlouvá se), ing.Štibingr,CSc. – schváleno jednomyslně

                        Revizní komise- odložena

                        Zápis- ing. Konvičková (omluvena) – ing.Kulhavý

                        Potvrzení zápisu – ověřovatelé z exekutivy: ing.Pražák, doc.Ing.Janeček,DrSc.

Omluveni – viz seznam

Potvrzení zápisu- ověřovatelé z pléna: ing.Pýcha, doc.ing.Váška,CSc.- schváleno, zdrželi se 3

 

Ad 1) předseda ing. Miškovský - čtení Zprávy o činnosti ČV ICID za období 2001- 2002

                        Sekretariát, knihovna, sídlo VÚMOP Praha- Zbraslav

                        Seznam akcí- příspěvek ČV- Praha, 16. –seminář- Závlaha, 19.- regionální konference, účast na konferencích v zahraničí, seminář strategie-sucho, kurz UNESCO, seminář nádrže- Brno, Bled, Seoul – Národní dialog o vodě…. – zapojení ČV do projektu- národní dialog (... viz písemná verze zprávy)

          Zapojit více členů do pracovních aktivit.

                        Závlahy (konference Jalta)

          Bez účasti - Montreal – konfeence ICID + zasedání výkonného výboru

          S účastí v ERWG - RNDr. Punčochář, CSc. (povodně)- evropskou rámcovou směrnici

                                        Prof. Ing. Matula, CSc. (ERWG)

                                        Ing. Miškovský (koncepce socio-ekonomických hl.)

                                        Prof. Ing. Šálek, CSc. (odpadní vody v závlaze)

                                        Dr. Ing. Tůma ( mladí závlaháři)

                                        Ing. Čermák, CSc. (závlahové hospodářství)

                                        Ing. Soukup, CSc. (odvodnění)

                                        Ing. Doležal, CSc. (redakční rada ERWG Letter)

            Zhodnocení činnosti- zejména organizace konference- potvrzeno předsedou prof.B.Shultzem

            Nová exekutiva – bude navazovat – přání předsedy.

 

Ad 2) Zpráva o hospodaření – ing. Soukup (17.10.- kontrola pokladny a účtu)

          Ke dni 17. 10. 2002 je na účtu 249 664,- Kč, v pokladně 567,20Kč

          Vyplacení odměn v nejbližších dnech (2 osoby)

 

Ad 3) Revizní zpráva- ing. Bedrna (3-členná komise), min. 1 člen se účastnil každé ze schůzek a akcí ČV ICID - mají přehled o hospodaření a ustanovení stanov – dodržení

          Nezaznamenali jediný případ překročení stanov (pouze je třeba vést číslování zápisů z jednání).

          Zdokonalena a zpřehledněna evidence členů v 1.polovině běžného roku- byl uplatněn požadavek na úhradu členských příspěvků- stále nedostatečná kázeň.

          Příští exekutiva – opatření k nápravě kázně v placení členských příspěvků

          Ekonomický efekt konference (červen 2001)

          Kontrola účtu - v pořádku

          Je zde několik neidentifikovatelných položek z plateb příspěvků (je třeba uvádět jméno plátce) – využije se seznam o úhradách – pokus o identifikaci.

 

RNDr. Punčochář – Zpráva ad1) odsouhlaseno jednomyslně

                                                  Ad2) odsouhlaseno, zdržel se jeden

                                                  Ad3) odsouhlaseno jednomyslně

Poděkování za přípravu zpráv, činnost sekretariátu je financována.

 

Příprava voleb do nové exekutivy – žádost na mandátovou komisi- složení odpovídá stanovám

          Počet přítomných  27

          Závěr – je možné volit (ing.Čermák)

          Vyzvání k přednesení návrhu mandátovou komisí.

Potíže se zastupováním ČV ICID- ochota členů zapojit se do organizování a vystupování (zaneprázdnění).          Zintenzivnění práce na národní úrovni (odborné i formální)- ing.Václavík - tuto funkci by dobrovolně přijal pod vlivem diskuse.

Ing. Čermák – předseda  mandátové komise

Po odchodu RNDr.Punčocháře převzal řízení schůze ing.Miškovský

Výzva ing. Soukupa- doplnit seznam vypsaný na tabuli (viz. str.3 originálu zápisu)

          15 členů do exekutivy

           3  členové do revizní komise

          dodržet soulad se stanovami (tj. opakování členství) !

Uvedení členové ČV ICID souhlasí  s volbou  do exekutivy a revizní komise.

 

Exekutiva: ing. Konvičková – počet dosažených hlasů po volbě: 20

                 Ing. Václavík- počet hlasů 18

                 RNDr. Punčochář, CSc. – počet hlasů 20

                 Prof. Ing. Matula, CSc. – počet hlasů 18

                 Ing. Spitz, CSc.- počet hlasů 19

                 Ing. Hladný, CSc.- počet hlasů 20

                 Dr. Ing. Tůma- počet hlasů 20

                 Ing. Prudký, CSc.- počet hlasů 18

                 Ing. Z.Kulhavý, CSc. – počet hlasů 20

                 Ing. Dvořák- počet hlasů 18

                 Ing. Kubala- počet hlasů 20

                 Ing. Skalický- počet hlasů 19

                 Doc. Ing. Kuklík- počet hlasů 18

                 Prof. Ing. Šálek, CSc.- počet hlasů 19

                 Ing. Bedrna- počet hlasů 19

                 Ing. Zeman- počet hlasů 17

                 (pozn. podtržená jména jsou původní členové exekutivy, kurzívou psaná jména – původní revizní komise)

Revizní komise : ing. Klokočník – počet hlasů 18

                 Ing. Soukup, CSc. – počet hlasů 21

                 Ing. Čermák, CSc.- počet hlasů 19

 

Vyjádření ing. Soukupa o osobním projednání s nepřítomnými členy, kteří jsou navrženi.

Členská schůze byla vyzvána napsat doporučené (volené) členy a hlasovací lístek s identifikací organizace pro tajnou volbu exekutivy a revizní komise- vhozením do hlasovací urny – naplnění bodu 5) z programu jednání.

Ing. Miškovský  navrhl v průběhu spočítání hlasů zahájit 1. část diskuse / bod 7 programu).

Ing. Doležal předal text usnesení , zpracovaný návrhovou komisí.

 

Diskuse- ing. …z ÚP MZe Olomouc- dotaz na placení členských příspěvků pro rok 2002

Odpovídá ing. Soukup- placení v hotovosti (např. na místě)

                                                    placení na účet č. 000000-0127293349/0800, č.ú. bylo vypsáno na tabuli, var. symbol – vlastní členské číslo

Diskuse- ing. Soukup-     ceník publikací ICIDu (2 strany- 55 titulů- předáno k nahlédnutí)

-          konference 14.-19.9.2003- Francie- XX. Evropská reg. konference

-          IX. mezinárodní workshop 10.-13.9.2003- Holandsko

-          K presenční listině dopsat (alespoň) jeden kontakt: tel., e-mail

-          Publikace „Irrigation and Drainage“

-          Návrh na zvýšení příspěvku na 200,- Kč resp. 1 000,- Kč pro osobu resp. organizaci a 100,- Kč pro důchodce

-          Upravit stanovy – po 3 letech neplacení příspěvku vyškrtnout z členství

 

Diskuse – ing. Miškovský- v současnosti – 100,- Kč fyzická osoba, 300,- Kč právnická osoba

-          návrh na zvýšení příspěvku připravila 3-členná komise

-          podpořil prof.Matula, dotaz na % z příjmu, které dělají členské příspěvky  (ing. Spitz) + kolik je neplatičů

-          odpověď: 250tis. je z konference (ing. Miškovský)

 - ing. Prudký- účet nesignalizuje potřebu zvýšení členských příspěvků

-          příspěvek MZe – je mimo – v US$ platí příspěvek ICIDu, v Kč příspěvek na sekretariát

 - ing. Soukup – 2000 – zaplatila ½ členů

2001 – zaplatila ½ členů

2002 – zaplatila jen asi 1/3 členů

 - ing. Miškovský- navrhuje toto zohlednit v návrhu

- ing. Kubala- částka 200,- Kč není vysoká (bývá i 800,- Kč apod.), právnická osoba by měla skutečně platit více.

- ing. Soukup – výše příspěvku je vypočtena ICIDem podle přiznané plochy odvodnění a závlah (z toho se odvozuje platba v US$). Návrh na zadání studie pro placení výše příspěvku (nefunkčnost staveb apod.)

- ing. Miškovský – koeficient nefunkčnosti staveb byl již použit

- ing. Soukup - Montreal- nezúčastnil se nikdo – podpora výjezdů do zahraničí- návrh, aby podíl nákladů na SC mohla přiznat exekutiva (50ti % podpora pro Povodí Moravy pro Montreal – přesto dva mladí členové nevyjeli). Evropská zasedání- měli by se zúčastňovat naši zástupci.

- ing. Miškovský- na základě doporučení ICIDu (výk. rady) se přiznává finanční podílová účast u mladých členů

- závěr diskuse: výše příspěvku

- ing. Miškovský- zahraniční zkušenosti- ICID vypisuje soutěže pro mladé projektanty, projednání výše příspěvků pro sekretariát v New Deali a výkonnou radu. Vysoký počet našich zástupců v pracovních skupinách. Pokud se 2x neúčastní, skupina jej vylučuje.

 

Předání slova mandátové komisi.

- ing. Soukup- přečetl jména a počty hlasů- nebyl zvolen ing. Zeman do exekutivy, 3 členové byli zvoleni do revizní komise. Bylo odevzdáno 23 platných hlasovacích lístků (zpráva členů mandátové komise- ing.Štibingr, ing.Čermák) z celkového počtu 23 hlasovacích lístků

- ing. Doležal- přečetl návrh textu USNESENÍ Valné hromady ČV ICIDu se všemi úpravami a návrhem změn

- ing. Miškovský- uložit nové exekutivě plán činnosti a do konce roku jej předložit (ukládací část) na další 3leté období

- ing. Doležal- pokračování v čtení, návrh výše částek doplnil ing.Kubala: A-200,- Kč, B- 1000,- Kč, C- 200,- Kč s poskytováním slev podle věku: pod 30 let a nad 65 let: 100,- Kč. Tyto částky dali k diskusi- ing. Miškovský

          ad A: odsouhlaseno 200,- Kč, jeden se zdržel hlasování

          ad B: odsouhlaseno 1 000,- Kč, dva se zdrželi hlasování, jeden proti (ing. Soukup- za       první zaplacení adB, druhé si platí sám- delegovaný člen – tj.položka 100,- Kč)

          - návrh na úpravu pro C: upravit věkovou hranici na 62 let- protinávrh: změnit na „důchodci“ (zahrnuje invalidní apod.)

- Nový návrh : ad C: pod 30 let a důchodci – 12 hlasů ANO

          přítomno 23 hlasů v době hlasování do exekutivy

          proti 2

          zdrželi se 3

          V současné době je přítomno jen 20 členů.

- hlasování znovu - ANO – 12 hlasů, PROTI- 3 hlasy, ZDRŽEL- 4 hlasy

           závěr- přijato adC: fyzické osoby pod 30 let a důchodci platí 100,- Kč

- Vypuštění bodu o vůli stát se členem ICID (pro 3 přítomné)

- Zamítnutí členství- počínaje rokem 2000 (BOD ČE-viz níže - členství, hlasování)

- Předchozí členové exekutivy jsou zváni na zasedání nové exekutivy

- ing. Doležal- podpořil nadále zvát členy odstupující exekutivy (náklady – jen poštovné)

- BOD ČE- přijato jednohlasně – hlasování, platí toto i pro právnické osoby

- ing. Doležal – pokračování ve čtení – schválení zpráv, veškerou činnost exekutivy za minulé období, změna stanov- členství, členské příspěvky- usnesení bylo jednomyslně přijato po hlasování

 

Závěr : ing. Miškovský – zhodnocení valné hromady, přání nové exekutivě, doporučení – práce navenek, nová exekutiva si stanoví termín 1. schůzky. Poděkování.

Termín schůzky exekutivy ČV ICID: úterý 26. 11. 2002 ve 14:00 hodin Pozemkový fond, zasedací místnost u ing.Miškovského.

 

Zapsal: Zbyněk Kulhavý

Ověřili 4 strany zápisu: Ing. Pražák, Ing. Pýcha, Doc. Ing.Janeček, DrSc. Doc. Ing. Vaška, CSc.

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední aktualizace stránky: