Z Á P I S

 

z Valné hromady ČV ICID, konané dne 15.září 2005

 

PROGRAM

1. Informace místopředsedy

2. Informace sekretáře, hospodáře

3. Program činnosti v roce 2005

4. vystoupení členů s návrhy na konkretizaci činností

5. Informace o přijetí nových členů

6. Volby exekutivy a revizní komise ČV

7. Různé

 

Zahájení:

Místopředseda - Dr.Ing. Antonín Tůma – úvodní slovo, omluvení předsedy Ing. Štěpána Václavíka - nemoc, přivítání hostů.

Kontrola poštu přítomných členů, přítomno více než 8 členů exekutivy, více než dva členové revizní komise a více než 3 další členové Českého výboru - valná hromada je usnášeníschopná. Viz prezenční listina

Podán návrh na sestavení představenstva: Dr. Tůma, Dr. Kubala, Ing. Bedrna

-         odsouhlasení návrhu předsednictva,  Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0

-         informování o změně programu: za bod 5 se vloží informace o přijetí nových členů

                                        Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0

Tajemník předložil návrh na vytvoření :

mandátové komise

-         Ing. Kulhavý

-         Ing. Klokočník            Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0

návrhové komise:

-        Ing. Benda

-        Ing. Čermák

-        Ing. Podlešáková        Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0

zapisovatele:

-         Dr. Šťastná                  Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0

ověřovatelů z exekutivy:

-         Ing. Skalický

-         Dr. Kubala                  Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0

ověřovatelů z pléna:

-         Ing. Doležal

-         Ing. Halačka               Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0

 

1. Dr. Tůma: Přednesení zprávy o činnosti ČV ICID, program činnosti v roce 2005

Místopředseda Dr.Ing. Antonín Tůma shrnul činnost ČV ICID a  po negativním hodnocení činnosti některých pracovních skupin i nízké aktivitě většiny členů upozornil na nutnost činnost nejen obnovit, ale zamyslet se i nad možnostmi jak ji přizpůsobit současným potřebám činnosti oboru, jak ji odformalizovat a jak ji přiblížit širší odborné i laické veřejnosti. Součástí činnosti by měla být i reakce na členství v EU se zaměřením na implementaci Rámcové směrnice o vodní politice ES 2000/60/ES. Další činnost by měla být založena na iniciování a podpoře autonomního rozvoje rozmanitých aktivit jeho členů na straně jedné a na účinném koordinování a harmonizaci těchto aktivit na straně druhé.

Byl přiblížen návrh strategie činnosti ČV ICID:

  • Poskytování informací všem, kteří se o obor přímo nebo nepřímo zajímají prostřednictvím www stránek
  • Činnost založit na           - zřízení dalších odborných skupin

- založení Klubu ICID, který by naopak byl diskusní základnou o mezidisciplinárních i mezioborových otázkách, měl by i společenskou funkci, mohl by být i nástrojem pro hledání konsenzu mezi institucemi, mohl by také být zdroje různých iniciativ, návrhů na změny institucionálního rámce vodního hospodářství apod. „Klub“ by mohl navazovat časově  na zasedání výboru apod.

  • Mezi novými tématy mohou být např.:

-    Sucho – pozemní vody

-         Voda  jako důležitá součást  potravního řetězce

-         Management vod v zemědělské krajině v souvislosti s implementací a interpretací Směrnice 2000/60 EC

-         ICID se také může účastnit řešení různých programů a projektů podporovaných z fondů EU

  • ICID by měl rozvinout aktivity směrem k regionům v závislosti na jejich specifikách třeba formou expertíz, odborné spolupráce při koncipování krajských strategií, workshopů k aktuálním tématům (podle hesla DHV „think global, act local“)
  • ICID by měl poskytovat poradenské služby a školení atd. - prostřednictvím svých členů – expertů,
  • Lze také vyhledat a zprostředkovávat kontakty na zahraniční partnery pro konkrétní potřebu „klienta“
  • Založit systém trvalé spolupráce s univerzitami i s jinými školami
  • Bylo by vhodné zavést cílený systém Public Relations, který by „zviditelňoval“ ICID i aktivity nebo ideové náměty jeho členů v ČR i v zahraničí.

Z důvodu nasměrování činnosti ČV ICID odpovídající potřebám jejich členů byl vypracován dotazník,  který byl členům ČV ICID rozeslán.

Poděkování náleží Ing. Kulhavému, který připravil ke spuštění webovské stránky ČV ICID.

 

2. Dr. Kubala: Informace sekretáře

Dr. Kubala zhodnotil průběh práce sekretariátu za minulé období, byla vyřizována pouze běžná agenda, distribuovány informace o seminářích, kongresu a konferencích, kde ICID reprezentovali někteří, ze členů. Celkově byla činnost utlumena. Členské příspěvky do ústředí ICID nebyly uhrazeny za rok 2003-2005. Exekutiva rozhodla zaplatit co nejdříve minimálně 1 roční příspěvek z financí dostupných na účtu. O možnostech dalších plateb zbývajících příspěvků se bude vyjednávat s Ministerstvem zemědělství. Členské příspěvky nebyly vybírány ani od fyzických a právnických osob, proto bylo na valné hromadě rozhodnuto, že od nich bude za minulé období upuštěno. Nově zvolená exekutiva připraví nový návrh.Hlasování o neplacení členských příspěvků za minulé období: Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0

 

3. Ing Kulhavý: Informace o hospodaření

Stav financí na účtu k datu 15.9.2005 je 235 275,50 Kč.Žádná další aktiva ani pasiva kromě poplatků bance.

Ing. Doležal: Informace o problému s číslem účtu centrály ICID v Dillí, týká se platby plánovaných poplatků centrále ICID.

Dr. Tůma: Návrh hlasování o plánovaném vyžití finančních prostředků: Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0.

 

4. Přednesení zprávy revizní komise a změna stanov ČV ICID – návrh revizní komise:

Revizní komise přednesla zprávu k hospodaření  - hospodaření v souladu s cíli, stanovami a řády ČV ICID.

Změna stanov – návrh:

-         V Odstavci 15, bodu a, nahradit „Exekutiva ČV je 15-ti členná“ za „Exekutiva ČV je 11-ti členná“  a dále „Zvoleno je 15 kandidátů“ za „Zvoleno je 11 kandidátů“.

-         V Odstavci 15, bod c se nahrazuje „Exekutiva je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 8 jejích členů“ za „alespoň 6 jejích členů“

-         Odstavec 15, bod d, se vypouští

-         Odstavec 18 bod d, se vypouští

-         Odstavec 13, bod c a Odstavec 15, bod c, zde se nahrazuje „8 členů“ na „6 členů“

-         Odstavec 15, bod b,  zde se nahrazuje „z 15 členů“ na „11 členů“.

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0

 

5. Dr. Tůma: Informace o přijetí nových členů

Místopředseda seznámil přítomné s novými členy - Dr. Ing. Milada Šťastné, Ing. Muzikář a Ing. Halačka,  kteří byli přijati na posledním zasedání exekutivy a revizní komise. Stručně byl prezentován jejich zájem o práci v Českém výboru ICID.

Ing. Čermák: Návrh na založení 4 odborných skupin

 

6. Volby exekutivy a revizní komise českého výboru ICID

Mandátova komise: předložila k hlasování nový návrh členů exekutivy: Ing. Kulhavý, Ing. Čermák, RNDr. Punčochář, Dr. Tůma, Dr. Kubala, Ing. Benda, Ing. Skalický, Ing. Muzikář, Dr. Šťastná, Ing. Doležal, Ing. Soukup

Návrh revizní komise: Ing. Soukup, Ing. Klokočník, Ing. Bedrna, ing. Halačka

 

Dr. Tůma: Otevření diskuse

-                                             Dr. Kubala: Prof. Holý všechny zdraví, je v lázních

-                                             Ing. Bedrna: Poděkování minulé exekutivě, Dr. Kubalovi a Dr. Tůmovi

-                                             Ing. Benda: problémy v závlahách po privatizaci, problém azbestu v závlahovém potrubí– otázka financování při jeho likvidaci. Dále otázka platby rozborů kvality vody, zda má platit uživatel či dodavatel

-                                             Ing. Čermák: upozornil na otázku nastavení indikátorů

-                                             Ing. Kulhavý František – připomínka k prosazení krajinného rázu

-                                             Dr. Kubala: Přečetl omluvu Prof. Šálka (kontaktovat nového předsedu)

-                                             Ing. Doležal: dotaz na funkčnost stávajících skupin

-                                             Dr. Kubala: přečtení omluv Prof. Matuly, Ing. Vaníčka, Ing. Spitze, Ing. Prudkého, Ing. Vášky +  ukončení jejich členství v exekutivě

Dr. Tůma: seznámení mandátové komise s výsledky hlasování, ustanovení nové 11-ti členné exekutivy            Hlasován se zůčastnilo 17 členů

Dr. Tůma: návrh zasedání nové exekutivy ihned po valné hromadě

Ing. Bedrna: oznámení setkání revizní komise

Dr. Tůma: Návrhová komise přednese usnesení – přečetla Dr. Šťastná

Ing. Kulhavý: Informace o akci pořádané 3.11.2005

Ing. Doležal: dotaz na řešení otázky podpisového práva

7. Dr. Tůma: Otevření části „Různé“

Poděkování všem členům za účast na valné hromadě

 

Závazné usnesení:

 

Valná hromada schválila zprávu o činnosti a hospodaření exekutivy za období od předchozí valné hromady bez výhrad k hospodaření, avšak s výhradami k činnosti některých pracovních skupin i samotné exekutivy, schválila plán činnosti a rozpočet Českého výboru po období po valné hromadě, schválila  změnu stanov dle návrhu revizní komise, zvolila novou exekutivu Českého výboru ICID i novou revizní komisi Českého výboru ICID.

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0

Odsouhlasení zápisu z valné hromady ČV ICID.

Zapsala: Dr. Šťastná

Ověřili: Ing. Halačka, Dr. Kubala, Ing. Skalický, Ing. Doležal

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední aktualizace stránky: