Zde je zobrazena mapa ČR s rozlišením respondentů

Dále je stručně uvedena metodika výběru respondentů (podrobněji je k dispozici ve finální verzi vydané publikace):

Výběr respondentů byl proveden pro územní jednotky katastrálních území (k.ú.). S ohledem na variabilitu podmínek České republiky (ve vztahu k řešené tématice hydromeliorací) a na dostupné syntetické a analytické podklady, proběhl výběr ve 2 fázích. V 1. fázi byly vybrány typické případy katastrálních území a ve 2. fázi reprezentativní respondenti z vybraných k.ú.

Nastavené podmínky výběru katastrálních území podle klíčových parametrů byly:

-  minimální plocha k.ú. 65 ha,

-  podmínky pro plochy POZ (odstupňované hodnoty koeficientu k1 podle ZVO), suma ploch POZ v k.ú. ≥100 nebo 50 ha a zároveň dotčené plochy POZ ≥ 50 nebo 25 ha anebo významný podíl ploch závlahových staveb nad 30 % (k2 ≥ 0,3),

-  významný překryv OZ a ZZ v k.ú., významný podíl překryvu OZ a ZZ vůči OZ,

-  v případě potřeby snížení přebytkového počtu automaticky vybraných k.ú. byla využita data o sumárních délkách liniových melioračních objektů (≥ 2 km), za účelem upřednostnění výběru k.ú. s více typy evidovaných HMO,

-  významný podíl ploch OP a TTP v k.ú. nad 20 %,

-  významný podíl odvodněné OP, s mírnou progresí hodnot koeficientů k9 a k4 od chladnějších k teplejším klimatickým regionům resp. ZVO.

 

Doplňkový výběr 50 k.ú. byl rámcově vymezen:

-  suma ploch POZ v k.ú. ≥ 100 ha a zároveň největší plochy staveb POZ ≥ 10 ha,

-  výrobní oblast bramborářská nebo řepařská.

V následující fázi bylo cílem provést výběr dostatečného počtu reprezentativních respondentů, který umožní získat odpovědi alespoň od 1 vlastníka a zároveň optimálně také 1 uživatele pozemků ve vybraných k.ú. Na základě dosavadních zkušeností (podobných činností v.v.i. i externích spolupracujících subjektů) byl navržen optimalizovaný počet oslovených subjektů, s předpokladem 25 % návratnosti dotazníků. Jako potřebný minimální počet aktivních respondentů byla stanovena hodnota 200.

Cílem výběru bylo zjištění:

A.   tří největších vlastníků odvodněných pozemků resp. pozemků s HMS v rámci jednotlivých vybraných k.ú. (s využitím databází ČÚZK),

B.   relevantních uživatelů pozemků ve stejném souboru vybraných k.ú. (s využitím databáze LPIS).

K dílčí uzávěrce 1. IX. 2017 odpovědělo 271 respondentů, z toho 138 uživatelů (tj. 37,6% z oslovených) a 115 vlastníků (tj. 10,9% z oslovených). Někteří respondenti nevyplnili dotazník úplně – evidujeme 232 kompletně vyplněných a 39 neúplně vyplněných dotazníků.

Dotazníková aplikace je nadále v provozu s cílem shromažďovat odpovědi dalších respondentů, kteří budou mít zájem na anketu odpovědět.