Odkazy na příbuzné WEBy

Organizace Stručný popis - souvislosti
VÚMOP, v.v.i. - www.vumop.cz
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha, Zbraslav
Centrální WEB stránka ústavu.
Informuje o struktuře ústavu a náplni jednotlivých oddělení.
NAZV - www.nazv.cz
Národní agentura pro zemědělský výzkum.
Organizace MZe v rámci Ústavu zemědělských a potravinářských informací.
Grantová agentura, organizující veřejné soutěže na projekty výzkumu a vývoje v programech financovaných z účelových prostředků MZe.
Pracoviště se podílí nebo koordinuje řešení několika schválených výzkumných projektů.
ČHMÚ Praha - www.chmu.cz
Český hydrometeorologický ústav - domovská stránka
Informace z oboru meteorologie, klimatologie, hydrologie a čistoty ovzduší. Spolupráce s úsekem hydrologie v roce 1998 - účast pracoviště při zpracování etapy projektu "Povodeň 1997".
ČVUT Praha, fakulta stavební - www..fsv.cvut.cz  
ČZU Praha - www.czu.cz
Česká zemědělská univerzita Praha
Domovská stránka univerzity. Spolupráce pracoviště s katedrami KBÚK a VH lesnické fakulty - zpracování studií, metodik a společná odborná publikační činnost.
U.C.G. - www.nuigalway.ie/hydrology/
Universita Galway - Irská republika
Domovská stránka ústavu inženýrské hydrologie univerzity.
Účast pracoviště na společném mezinárodním projektu v letech 1993-96. Odkaz na pracovištěm užívaný hydrologický koncepční model SMAR.
EPIC - www.brc.tamus.edu/epic/index.html Úvodní stránka využití komplexního modelu.
VÚV TGM Praha www.vuv.cz         Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka Hydrologický informační systém HEIS.
Krajský úřad Pardubice - www.pardubickykraj.cz Mapové vrstvy Povodí Dolského a Kotelského potoka.
ZVHS - www.zvhs.cz                 Zemědělská vodohospodářská správa   
Mapový server Minesota - http://mapserver.gis.umn.edu Volně přístupná technologie pro publikování GIS dat.
Ústav systémové biologie a ekologie - www.usbe.cas.cz    Akademie věd České republiky  
LPIS - www.lpis.cz                                          Ministerstvo zemědělství České republiky  Informační systém evidence půdy založený na uživatelských vztazích - evidence využití zemědělské půdy v ČR.
E.R.B. European Research Basin
   

Poslední aktualizace stránky: