STANOVY

 

Českého výboru Mezinárodní komise pro závlahy a odvodňování (ČV ICID)

poslední aktualizace ke dni 20.1.2006 (anglická verze)

 

 

I. NÁZEV, PŮSOBNOST A ÚČEL

1) Český název sdružení, které je ustaveno podle těchto stanov, je "Český výbor Mezinárodní komise pro závlahy a odvodňování". Jemu ekvivalentní anglický název je "Czech Committee of the International Commission on Irrigation and Drainage".

2) Český výbor Mezinárodní komise pro závlahy a odvodňování (dále jen: Český výbor) se ustavuje podle zákona č. 116/1985 Sb. o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice ve znění pozdějších předpisů jako zvláštní organizace pro zastoupení zájmů České republiky v mezinárodní nevládní organizaci - Mezinárodní komisi pro závlahy a odvodňování (anglicky: "International Commission on Irrigation and Drainage", dále jen: ICID). Český výbor má celostátní působnost v České republice. Sídlem Českého výboru je Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha, Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 - Zbraslav.

3) Český výbor je národním výborem (anglicky "National Committee") ICIDu pro Českou republiku ve smyslu stanov ICIDu.

4) Účelem Českého výboru je sdružovat v rámci České republiky odborníky v oboru závlah a odvodňování půd, úprav malých vodních toků, budování a údržby malých vodních nádrží, ochrany půd před erozí, ochrany před povodněmi a jiných melioračních a ochranných úprav půd a malých zemědělsky a lesnicky obhospodařovaných povodí, jakož i právnické osoby a orgány státní správy zainteresované na tomto oboru (dále jen: odbornou veřejnost) za účelem jejich representace před ICIDem, zprostředkování toku informací mezi nimi a ICIDem, zprostředkování jejich účasti na odborných akcích ICIDu a v orgánech ICIDu, organizace odborných akcí ICIDu v České republice a odborných akcí Českého výboru a obecného šíření a vzájemné výměny informací mezi odbornou veřejností v České republice i v zahraničí. Tímto způsobem Český výbor podporuje rozvoj uvedených vědeckých, technických a praktických oborů a napomáhá tomu, aby měly kladný vliv na národní hospodářství, situaci ve společnosti a životní prostředí v České republice i v ostatních zemích světa.

5) Český výbor svou činností a svými rozhodnutími a stanovisky representuje před ICIDem celou českou odbornou veřejnost a celou Českou republiku.

 

II. ČLENSTVÍ

6) Členem Českého výboru může být:

a) každá fyzická osoba s trvalým bydlištěm v České republice,

b) každá právnická osoba, která má sídlo v České republice a deleguje do Českého výboru alespoň jednoho svého zástupce, který se může prokázat úředně ověřeným písemným pověřením od takové právnické osoby k jejímu zastupování v Českém výboru. Exekutiva Českého výboru může v jednotlivých případech nevzbuzujících pochybnost rozhodnout, že od požadavku na úřední ověření písemného pověření bude upuštěno.

7) Zástupce právnické osoby v Českém výboru může činit na schůzích orgánů a organizačních útvarů Českého výboru prohlášení, zaujímat stanoviska a přijímat závazky za právnickou osobu, kterou zastupuje, v rozsahu, v jakém k tomu byl touto právnickou osobou zmocněn a v jakém to dovoluje právní řád České republiky. Je-li takový zástupce členem orgánu nebo organizačního útvaru Českého výboru, má se za to, že právnická osoba, kterou zastupuje, jsou tím o činnosti tohoto orgánu nebo organizačního útvaru dostatečně informovány.

8) Členství fyzických a právnických osob v Českém výboru vzniká okamžikem jejich zaevidování v členské evidenci Českého výboru na valné hromadě Českého výboru nebo na schůzi exekutivy Českého výboru na základě písemně nebo ústně projevené vůle fyzické nebo právnické osoby stát se členem Českého výboru. V případě právnické osoby je k tomu nutný buď písemný a úředně ověřený projev její vůle stát se členem nebo písemné nebo ústní prohlášení jejího zástupce, do jehož úředně ověřeného pověření k zastupování může exekutiva Českého výboru nahlédnout. O upuštění požadavku na úřední ověření písemných pověření podle předchozí věty platí přiměřeně příslušná ustanovení článku 6).

9) Členství fyzických a právnických osob v Českém výboru zaniká:

a) jestliže člen Českého výboru písemně oznámí exekutivě Českého výboru, že hodlá ukončit své členství v Českém výboru k určitému datu, pak jeho členství zaniká buď k tomuto datu nebo k datu doručení tohoto oznámení exekutivě Českého výboru, podle toho, které z obou dat nastane později. Exekutiva Českého výboru na své schůzi nejblíže následující po doručení oznámení o chystaném ukončení členství tuto skutečnost vezme na vědomí, potvrdí datum ukončení členství podle výše stanovených zásad a oznámí to písemně členovi, jehož členství se ukončuje.

b) u fyzických osob smrtí člena, u právnických osob jejich zánikem, a to ke dni, v němž tyto skutečnosti nastaly.

c) u fyzických osob tehdy, jestliže člen je dlužen Českému výboru členské příspěvky nejméně za dva kalendářní roky, k 31. lednu roku následujícího poté, co tato skutečnost nastala, pokud člen mezitím všechny dlužné příspěvky nedoplatil.

d) u členů - právnických osob tehdy, jestliže člen - právnická osoba je dlužen Českému výboru členské příspěvky za všechny své zástupce nejméně za dva kalendářní roky, k 31. lednu roku následujícího poté, co tato skutečnost nastala, pokud člen mezitím všechny dlužné příspěvky nedoplatil.

e) jestliže Český výbor ukončí svou činnost, ke dni ukončení této činnosti.

10) Člen Českého výboru - fyzická osoba má právo:

a) účastnit se valné hromady Českého výboru a jejího rozhodování,

b) volit a být volen do exekutivy a revizní komise Českého výboru,

c) být exekutivou Českého výboru na valné hromadě Českého výboru informován o všech záležitostech souvisejících s činností ICIDu a Českého výboru, pokud je o nich exekutiva Českého výboru sama informována,

d) být zastupován exekutivou Českého výboru před ICIDem,

e) být stručným způsobem informován o chystaných odborných akcích ICIDu a Českého výboru, o zřízení organizačních výborů pro tyto akce a o zřízení odborných komisí Českého výboru,

f) přihlásit se k účasti na odborných akcích ICIDu a Českého výboru, k práci v organizačních výborech odborných akcí Českého výboru a k práci v odborných komisích Českého výboru; jeho přihláška na odborné akce ICIDu nebo k práci v organizačním výboru odborné akce Českého výboru nebo odborné komisi Českého výboru může být odmítnuta exekutivou Českého výboru pouze z důvodu nedostatku prostředků pro krytí nákladů na jeho účast nebo proto, že přihlášený člen již předtím prokazatelně způsobil ICIDu nebo Českému výboru hmotnou nebo morální újmu; jeho přihláška na odborné akce Českého výboru může být z obdobných důvodů odmítnuta příslušným organizačním výborem odborné akce,

g) být volen exekutivou Českého výboru do funkce zástupce Českého výboru v Mezinárodní výkonné radě ICIDu,

h) být vzat v úvahu exekutivou Českého výboru při navrhování zástupců Českého výboru do funkcí ICIDu.

Člen Českého výboru - právnická osoba požívá práv uvedených výše v odstavcích a), b), c), g) a h) prostřednictvím svých zástupců a práv uvedených výše v odstavcích d), e) a f) přímo.

11) Členskou evidenci vede exekutiva Českého výboru. K osobním a dalším identifikačním údajům členské evidence mají přístup pouze členové exekutivy a revizní komise Českého výboru, kteří nesmějí sdělovat tyto údaje bez souhlasu těch, jichž se údaje týkají, dalším osobám a institucím. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro další organizační útvary Českého výboru, např. vedou-li evidenci účastníků odborných akcí.

12) Členové Českého výboru platí do pokladny Českého výboru každoroční členský příspěvek. O výši příspěvku, termínu jeho placení a sankcích za opožděné placení rozhoduje valná hromada Českého výboru. Výše příspěvku může být stanovena odlišně pro právnické a fyzické osoby a pro jednotlivé další kategorie členů (např. studenty, důchodce, čestné členy apod.).

 

III. ORGÁNY A ORGANIZAČNÍ ÚTVARY

13) a) Nejvyším orgánem Českého výboru je valná hromada Českého výboru (dále jen: valná hromada).

b) Řádná valná hromada se koná alespoň jednou za tři roky, mimořádná valná hromada se koná podle potřeby a v případech stanovených článkem 17), odstavcem c).

c) Valnou hromadu svolává exekutiva Českého výboru. Ustavující valnou hromadu svolává přípravný výbor pro založení Českého výboru (dále jen: přípravný výbor). Valná hromada je usnášení schopná, je-li na ní přítomno alespoň šest členů exekutivy Českého výboru (na ustavující valné hromadě alespoň šest členů přípravného výboru), alespoň dva členové revizní komise (to neplatí pro ustavující valnou hromadu) a alespoň tři další členové Českého výboru (na ustavující valné hromadě alespoň tři další registrovaní účastníci splňující kritéria kladená na člena Českého výboru - fyzické osoby nebo na zástupce člena Českého výboru - právnické osoby uvedená v článku 6) těchto stanov, s tím rozdílem, že zástupce právnické osoby může mít i jen pověření k zastupování právnické osoby na ustavující valné hromadě).

d) Na valné hromadě se hlasuje veřejným hlasováním. Výjimku tvoří volby do exekutivy a revizní komise Českého výboru, rozhodnování o odvolání člena exekutivy nebo revizní komise Českého výboru, které se dějí tajným hlasováním. Rozhodnutí valné hromady je platné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů Českého výboru (na ustavující valné hromadě nadpoloviční většina registrovaných účastníků splňujících kritéria kladená na člena Českého výboru - fyzické osoby nebo na zástupce členů Českého výboru - právnických osob uvedená v článku 6) těchto stanov, s tím rozdílem, že zástupce právnické osoby může mít i jen pověření k zastupování právnické osoby na ustavující valné hromadě). Odlišně je upravena platnost volby do exekutivy Českého výboru v článku 15 a) a do revizní komise Českého výboru v článku 18 a) těchto stanov. Každý člen Českého výboru - fyzická osoba a každý zástupce člena Českého výboru - právnické osoby má na valné hromadě jeden hlas. Ten, kdo je současně členem Českého výboru - fyzickou osobou a zástupcem člena Českého výboru - právnické osoby, má celkově pouze jeden hlas. Na ustavující valné hromadě má po jednom hlasu každý registrovaný účastník splňující kritéria kladená na člena Českého výboru - fyzické osoby nebo na zástupce člena Českého výboru - právnické osoby uvedená v článku 6) těchto stanov, s tím rozdílem, že zástupci právnických osob mají hlas i tehdy, jsou-li pověřeni pouze zastupováním právnické osoby jen na ustavující valné hromadě.

14) Valná hromada:

a) schvaluje stanovy Českého výboru a jejich změny a doplňky; je povinna odpovídajícím způsobem změnit stanovy Českého výboru, dojde-li k zániku ICIDu nebo v případě vystoupení České republiky z ICIDu,

b) volí exekutivu Českého výboru,

c) volí revizní komisi Českého výboru,

d) rozhoduje o doplnění exekutivy nebo revizní komise Českého výboru během jejich funkčního období, pokud některý z členů exekutivy nebo revizní komise Českého výboru odstoupil z funkce nebo jeho členství v Českém výboru zaniklo, nebo, jde-li o zástupce právnické osoby, pokud zanikla platnost jeho pověření k zastupování,

e) rozhoduje o odvolání člena exekutivy nebo revizní komise Českého výboru, jestliže tento člen předtím způsobil ICIDu nebo Českému výboru hmotnou nebo morální újmu a kterýkoli člen Českého výboru valnou hromadu nebo exekutivu nebo revizní komisi Českého výboru na tuto skutečnost upozornil; ve zvlášť závažných případech se toto rozhodnutí může týkat všech členů exekutivy nebo revizní komise,

f) navrhuje členovi Českého výboru - právnické osobě, aby zrušil pověření svého zástupce k zastupování v Českém výboru, pokud tento zástupce předtím způsobil ICIDu nebo Českému výboru hmotnou nebo morální újmu a kterýkoli člen Českého výboru valnou hromadu nebo exekutivu nebo revizní komisi Českého výboru na tuto skutečnost upozornil,

g) schvaluje činnost a hospodaření exekutivy Českého výboru za období od předchozí valné hromady a formuluje formou závazného usnesení výhrady k této činnosti a k tomuto hospodaření; nesmí přitom pominout stanovisko revizní komise; ustavující valná hromada schvaluje činnost přípravného výboru,

h) schvaluje plán činnosti a zásady hospodaření Českého výboru pro období následující po valné hromadě,

i) diskutuje o všech otázkách souvisejících s činností ICIDu a Českého výboru a přijímá k nim usnesení, která jsou závazná a směrodatná pro všechny orgány a organizační útvary Českého výboru, jichž se týkají,

j) pro realizaci svých výše uvedených úkolů si valná hromada na počátku svého zasedání volí na návrh dosavadní exekutivy (ustavující valná hromada na návrh přípravného výboru) potřebné pracovní komise a funkcionáře, např. pracovní předsednictvo, mandátovou komisi, návrhovou komisi, skrutátory, zapisovatele apod. Zápis z jednání a usnesení valné hromady podepisují a svým podpisem za jejich správnost ručí dva členové dosavadní exekutivy (v případě ustavující valné hromady dva členové přípravného výboru) a dva členové Českého výboru, kteří nejsou členy dosavadní exekutivy ani dosavadní revizní komise (v případě ustavující valné hromady dva registrovaní účastníci splňující kritéria kladená na člena Českého výboru - fyzické osoby nebo na zástupce člena Českého výboru - právnické osoby uvedená v článku 6) těchto stanov, s tím rozdílem, že zástupci právnických osob mohou mít pověření k zastupování právnické osob jen na ustavující valné hromadě).

k) rozhoduje o ukončení činnosti Českého výboru a o vystoupení České republiky z ICIDu.

Ustavující valná hromada, svolaná přípravným výborem, má stejné pravomoci jako valná hromada, přičemž hlasovací právo mají na ustavující valné hromadě všichni přítomní, kteří se řádně zaregistrovali a splňují kritéria kladená na člena Českého výboru - fyzické osoby nebo na zástupce člena Českého výboru - právnické osoby uvedená v článku 6) těchto stanov, s tím rozdílem, že zástupci právnických osob mají hlasovací právo i tehdy, jsou-li pověřeni pouze zastupováním právnické osoby jen na ustavující valné hromadě. Stejná kritéria platí i pro právo být volen ustavující valnou hromadou, odpadá však podmínka být registrován na ustavující valné hromadě; pro zástupce právnických osob, pokud nejsou na ustavující valné hromadě osobně přítomni, odpadá navíc podmínka mít v okamžiku volby platné pověření instituce, kterou zastupují nebo budou zastupovat.

15) a) Exekutiva Českého výboru (dále jen: exekutiva) je jedenáctičlenná. Členové exekutivy jsou voleni valnou hromadou na tříleté funkční období. Volba se provádí tajným hlasováním. Zvoleno je jedenáct kandidátů, kteří získali nejvyšší počet hlasů ze všech kandidátů, o nichž se hlasovalo, a to i tehdy, nezískal-li některý ze zvolených nadpoloviční většinu hlasů členů Českého výboru přítomných na valné hromadě. K tomu, aby byl kandidát zvolen, musí získat alespoň sedm hlasů. Člen exekutivy musí být v okamžiku svého zvolení členem Českého výboru jako fyzická osoba nebo zástupcem člena Českého výboru - právnické osoby (to neplatí v případě ustavující valné hromady).

b) Funkční období exekutivy začíná po jednání valné hromady, na které bylo zvoleno všech jedenáct členů exekutivy, a to v okamžiku zahájení první schůze exekutivy. Funkční období dosavadní exekutivy končí v okamžiku zahájení první schůze nové exekutivy. První schůzi nové exekutivy svolává, zahajuje a řídí pověřený člen dosavadní exekutivy, a to až do chvíle, kdy nová exekutiva zvolí svého předsedu, který poté tyto úkoly převezme. První schůzi exekutivy po ustavující valné hromadě analogickým způsobem svolává, zahajuje a řídí tím pověřený člen přípravného výboru.

c) Na schůzích exekutivy se hlasuje veřejným hlasováním. Exekutiva je usnášení schopná, je-li přítomno alespoň šest jejích členů. Rozhodnutí exekutivy je platné, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů exekutivy. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

d) Bývalí členové exekutivy Českého výboru mají právo být zváni a účastnit se schůzí exekutivy s hlasem poradním po tři kalendářní roky po skončení jejich funkčního období, přičemž rok, v němž funkční období skončilo, se nepočítá.

e) Člen exekutivy může ze své funkce odstoupit. Úmysl odstoupit musí písemně oznámit exekutivě. Datum, k němuž se odstoupení takového člena exekutivy uskuteční, určí exekutiva, přičemž nesmí pominout názor odstupujícího; je-li odstupující zástupcem člena Českého výboru - právnické osoby, nesmí exekutiva pominout ani její názor. Datum odstoupení může být stanoveno nejpozději na 6 měsíců ode dne, kdy bylo písemné oznámení člena exekutivy o jeho úmyslu odstoupit doručeno exekutivě.

f) Člen exekutivy jím přestává být, jakmile nastane situace, že není ani členem Českého výboru jako fyzická osoba, ani zástupcem člena Českého výboru - právnické osoby. Takové případy se pokud možno řeší s předstihem formou odstoupení člena exekutivy z funkce, jak je stanoveno předchozím odstavcem. Ve sporných případech rozhoduje exekutiva, která může určit, aby bývalý člen exekutivy vykonával svoji funkci po nezbytnou dobu i poté, co uvedená situace nastala, nejdéle však do nejbližší valné hromady.

g) Schůze exekutivy se konají nejméně dvakrát ročně.

16) a) Exekutiva si ze svého středu volí a odvolává předsedu, místopředsedu, tajemníka a další funkcionáře podle potřeby a určuje rozsah jejich pravomoci a odpovědnosti vůči exekutivě v souladu s těmito stanovami.

b) Pro zajištění řádného hospodaření s finančními a jinými prostředky exekutiva volí ze svého středu a odvolává pokladníka a zřizuje a ruší podle potřeby příslušný jí podřízený hospodářský útvar.

c) Předseda exekutivy svolává, zahajuje, řídí a ukončuje schůze exekutivy. V jeho nepřítomnosti vykonává tyto činnosti místopředseda. Není-li přítomen ani místopředseda, vykonává tyto činnosti jiný člen exekutivy, který je k tomu přítomnými členy exekutivy zvolen. Nebyl-li předseda dosud zvolen, plní tyto jeho úkoly pověřený člen předchozí exekutivy, resp. po ustavující valné hromadě pověřený člen přípravného výboru, a to i tehdy, není-li členem nově zvolené exekutivy.

d) Na zasedání Mezinárodní výkonné rady ICIDu jedná jménem Českého výboru zástupce Českého výboru v Mezinárodní výkonné radě ICIDu zvolený exekutivou. Ve všech ostatních případech jedná ve věcech Českého výboru předseda exekutivy. V jeho nepřítomnosti, hrozí-li nebezpečí z prodlení, jedná jménem Českého výboru místopředseda exekutivy. Předseda i místopředseda exekutivy mohou pověřit kteréhokoli dalšího člena exekutivy, aby je v jednotlivých případech zastupoval a jednal místo nich. V běžných, zjevně nesporných záležitostech může jménem Českého výboru jednat i tajemník exekutivy nebo jím pověřený zástupce. O svém jednání jsou všichni výše jmenovaní povinni informovat plénum exekutivy na její nejbližší schůzi.

17) Exekutiva:

a) zastupuje Český výbor navenek, zejména před ICIDem; volí z řad členů Českého výboru - fyzických osob a zástupců členů Českého výboru -  právnických osob zástupce Českého výboru v Mezinárodní výkonné radě ICIDu; navrhuje členy Českého výboru - fyzické osoby a zástupce členů Českého výboru - právnických osob do funkcí v ICIDu,

b) vede členskou evidenci, zajišťuje administrativu a hospodaření Českého výboru a zodpovídá valné hromadě za veškerou svou činnost a za hospodaření s prostředky Českého výboru,

c) svolává řádnou valnou hromadu nejméně jednou během svého funkčního období. Dojde-li k zániku ICIDu nebo požádá-li o svolání valné hromady revizní komise nebo nejméně čtvrtina členů Českého výboru, je exekutiva povinna svolat mimořádnou valnou hromadu tak, aby se uskutečnila nejdéle do 90 dnů ode dne, kdy taková situace nastala. Exekutiva vedle toho může svolat mimořádnou valnou hromadu kdykoli. Exekutiva rozhoduje o datu, hodině a místě konání valné hromady, připravuje její program a navrhuje její pracovní komise a funkcionáře a určuje dva své členy, kteří podepíší zápis z jednání a usnesení valné hromady. Datum, hodinu a místo konání valné hromady je exekutiva povinna zveřejnit nejpozději 30 dnů před datem konání.

d) navrhuje a písemně zpracovává návrh plánu činnosti a zásady hospodaření Českého výboru na období následující po valné hromadě a předkládá je ke schválení valné hromadě; po schválení valnou hromadou pak zpracovává definitivní písemnou podobu těchto dokumentů,

e) písemně zpracovává a předkládá valné hromadě ke schválení zprávu o činnosti a hospodaření za období předcházející valné hromadě,

f) pracuje a hospodaří podle schváleného plánu činnosti a zásad hospodaření a dalších platných usnesení předchozích valných hromad; nastanou-li však nepředvídané okolnosti nebo se jinak změní situace, rozhoduje a jedná exekutiva samostatně a skládá z této své činnosti účty nejblíže následující valné hromadě,

g) organizuje odborné akce ICIDu v České republice nebo samostatné odborné akce Českého výboru nebo odborné akce organizované ve spolupráci s jinými českými, zahraničními nebo mezinárodními organizacemi (na jiných místech těchto stanov souhrnně: odborné akce Českého výboru) a popř. zřizuje pro tento účel zvláštní organizační výbory; o zřízení organizačních výborů musí být všichni členové Českého výboru exekutivou informováni,

h) podle potřeby zřizuje odborné komise pro dílčí odborné otázky a s tím související činnost; o zřízení komisí musí být všichni členové Českého výboru exekutivou informováni,

i) schvaluje přihlášky členů Českého výboru na odborné akce ICIDu, do organizačních výborů odborných akcí Českého výboru a do odborných komisí Českého výboru, nesmí však tyto přihlášky odmítnout nebo pozdržet s výjimkou případů uvedených v článku 10f),

j) informuje členy Českého výboru v období mezi valnými hromadami o své činnosti a o činnosti ICIDu,

k) vybírá od členů Českého výboru pravidelný roční členský příspěvek a hospodaří s ním podle zásad hospodaření schválených valnou hromadou,

l) jmenuje čestné členy a čestné funkcionáře Českého výboru a vymezuje rozsah jejich práv nad základní členská práva daná těmito stanovami. K tomu, aby takové jmenování mělo platnost, musí s ním jmenovaní vyjádřit souhlas a musí být členy Českého výboru. Zvětšený rozsah práv čestných členů nesmí být na úkor pravomoci a odpovědnosti exekutivy nebo valné hromady podle těchto stanov.

m) na své poslední schůzi před skončením funkčního období exekutiva určí svého člena, který bude pověřen svoláním a řízením schůze nové exekutivy, a pověří své členy řádným předáním podkladů nové exekutivě,

n) zpracovává písemné zápisy ze svých schůzí,

o) může jménem Českého výboru přijímat dary a dotace určené na podporu činnosti a cílů Českého výboru, musí je však vykázat ve zprávě o hospodaření, předložené nejblíže následující řádné valné hromadě, s uvedením dárce,

p) informuje o činnosti ICIDu a Českého výboru v odborném tisku a masových médiích.

18) a) Revizní komise Českého výboru (dále jen: revizní komise) je tříčlenná. Členové revizní komise jsou voleni valnou hromadou na tříleté funkční období. Volba se provádí tajným hlasováním. Zvoleni jsou tři kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů ze všech kandidátů, o nichž se hlasovalo, a to i tehdy, nezískal-li některý ze zvolených nadpoloviční většinu hlasů členů Českého výboru přítomných na valné hromadě. K tomu, aby byl kandidát zvolen, musí získat alespoň sedm hlasů. Člen revizní komise musí být v okamžiku svého zvolení členem Českého výboru jako fyzická osoba nebo zástupcem člena Českého výboru - právnické osoby (to neplatí v případě ustavující valné hromady).

b) Funkční období revizní komise začíná po jednání valné hromady, na které byli zvoleni všichni tři členové revizní komise, a to v okamžiku zahájení první schůze revizní komise. Funkční období dosavadní revizní komise končí v okamžiku zahájení první schůze nové revizní komise. První schůzi nové revizní komise svolává, zahajuje a řídí pověřený člen dosavadní revizní komise, a to až do chvíle, kdy nová revizní komise zvolí svého předsedu, který poté tyto úkoly převezme. První schůzi revizní komise po ustavující valné hromadě analogickým způsobem svolává, zahajuje a řídí tím pověřený člen přípravného výboru.

c) Na schůzích revizní komise se hlasuje veřejným hlasováním. Revizní komise je usnášení schopná, jsou-li přítomni alespoň dva její členové. Rozhodnutí revizní komise je platné, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů revizní komise. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

d) Člen revizní komise může ze své funkce odstoupit. Úmysl odstoupit musí písemně oznámit revizní komisi. Datum, k němuž se odstoupení takového člena revizní komise, určí revizní komise, přičemž nesmí pominout názor odstupujícího; je-li odstupující zástupcem člena Českého výboru - právnické osoby, nesmí revizní komise pominout ani její názor. Datum odstoupení může být stanoveno nejpozději na 6 měsíců ode dne, kdy bylo písemné oznámení člena revizní komise o jeho úmyslu odstoupit doručeno revizní komisi.

e) Člen revizní komise jím přestává být, jakmile nastane situace, že není ani členem Českého výboru jako fyzická osoba, ani zástupcem člena Českého výboru - právnické osoby. Takové případy se pokud možno řeší s předstihem formou odstoupení člena revizní komise z funkce, jak je stanoveno předchozím odstavcem. Ve sporných případech rozhoduje revizní komise, která může určit, aby bývalý člen revizní komise vykonával svoji funkci po nezbytnou dobu i poté, co uvedená situace nastala, nejdéle však do nejbližší valné hromady.

f) Schůze revizní komise se konají nejméně jednou ročně. Vedle toho revizní komise nebo kterýkoli z jejích členů má právo zúčastnit se všech jednání exekutivy nebo kteréhokoli dalšího orgánu nebo organizačního útvaru Českého výboru, bez hlasovacího práva. Revizní komise a její jednotliví členové mají právo nahlédnout do veškerých písemností a dokladů, do výpisů z účtů a do pokladní hotovosti Českého výboru, exekutivy a kteréhokoli dalšího orgánu nebo organizačního útvaru Českého výboru, včetně revizní komise samotné. Další písemně pověření zmocněnci revizní komise mají toto právo pouze v rozsahu výslovně uvedeném ve svém zmocnění.

g) Žádný člen revizní komise nesmí být současně členem exekutivy.

19) a) Revizní komise si ze svého středu volí a odvolává předsedu, místopředsedu a další funkcionáře podle potřeby a určuje rozsah jejich pravomoci a odpovědnosti vůči revizním komisi v souladu s těmito stanovami.

b) Předseda revizní komise svolává, zahajuje, řídí a ukončuje schůze revizní komise. V jeho nepřítomnosti vykonává tyto funkce místopředseda. Nebyl-li předseda dosud zvolen, plní tyto jeho úkoly pověřený člen předchozí revizní komise, resp. po ustavující valné hromadě pověřený člen přípravného výboru, a to i tehdy, nejsou-li členy nově zvolené revizní komise.

20) Revizní komise:

a) kontroluje a posuzuje veškerou činnost a hospodaření Českého výboru, exekutivy a všech dalších orgánů a organizačních útvarů Českého výboru, a to ze všech hledisek, které uzná za potřebné, zejména a nepominutelně však z hlediska dodržování právního řádu České republiky, těchto stanov, schválených plánů činnosti a zásad hospodaření a usnesení všech předchozích valných hromad a z hlediska účelnosti a hospodárnosti,

b) písemně zpracovává a na každé valné hromadě během svého funkčního období podává zprávu o své činnosti a své stanovisko k činnosti Českého výboru jako celku, exekutivy a všech dalších orgánů a organizačních útvarů Českého výboru; nesmí přitom pominout žádnou okolnost, která by mohla mít význam při rozhodování valné hromady; zejména musí revizní komise valnou hromadu přiměřeným způsobem informovat o všech skutečnostech, o kterých se revizní komise nebo její jednotliví členové nebo její zmocněnci dozvěděli a které souvisí s činností Českého výboru, jeho orgánů a organizačních útvarů,

c) má právo požádat exekutivu o svolání mimořádné valné hromady a exekutiva musí této žádosti vyhovět, v souladu s článkem 17c) těchto stanov,

d) může písemně zmocnit další fyzické a právnické osoby, a to i nečleny Českého výboru, k výslovně specifikovaným kontrolním úkonům týkajícím se činnosti Českého výboru a jeho orgánů a organizačních útvarů; pokud však mají být uvedené osoby za svou činnost pro revizní komisi placeny, je k platnosti takového zmocnění zapotřebí předchozího souhlasu valné hromady,

e) na své poslední schůzi před skončením funkčního období revizní komise určí svého člena, který bude pověřen svoláním a řízením schůze nové revizní komise, a pověří své členy řádným předáním podkladů nové revizní komisi,

f) zpracovává písemné zápisy ze svých schůzí.

 

IV. VZTAH K MEZINÁRODNÍ KOMISI PRO ZÁVLAHY A ODVODŇOVÁNÍ

21) Český výbor, jakožto konstitutivní složka ICIDu, se vedle svých stanov řídí též stanovami, anglicky "Constitution", a řády, anglicky "By-laws", ICIDu.

22) Valná hromada celkově rozhoduje o rozsahu, způsobu a financování účasti Českého výboru na činnosti ICIDu, zejména na zasedáních Mezinárodní výkonné rady ICIDu a na mezinárodních kongresech pro závlahy a odvodňování, pořádaných ICIDem. Zástupce Českého výboru v Mezinárodní výkonné radě (anglicky: "International Executive Council") ICIDu je volen a odvoláván exekutivou Českého výboru. Tento zástupce musí být v okamžiku svého zvolení členem Českého výboru nebo zástupcem člena Českého výboru - právnické osoby. Zástupce Českého výboru předkládá v Mezinárodní výkonné radě ICIDu návrhy a stanoviska jménem Českého výboru, hlasuje v intencích Českého výboru a může se souhlasem exekutivy Čekého výboru a v souladu se stanovami a řády ICIDu přijímat funkce v ústředních orgánech ICIDu. Exekutiva může na zasedání Mezinárodní výkonné rady ICIDu vyslat i více zástupců, musí však určit, kdo z nich bude mít v Mezinárodní výkonné radě hlasovací právo. Každý zástupce Českého výboru v Mezinárodní výkonné radě ICIDu, pokud není sám členem exekutivy, má právo účastnit se všech jednání exekutivy s hlasem poradním, a to po celou dobu, po kterou platí jeho pověření k zastupování Českého výboru v Mezinárodní výkonné radě ICIDu.

23) Zástupce Českého výboru v Mezinárodní výkonné radě ICIDu může ze své funkce odstoupit. Úmysl odstoupit musí písemně oznámit exekutivě. Datum, k němuž se odstoupení zástupce Českého výboru v Mezinárodní výkonné radě uskuteční, určí exekutiva Českého výboru, přičemž nesmí pominout názor odstupujícího; je-li odstupující zástupcem člena Českého výboru - právnické osoby, nesmí exekutiva pominout ani její názor. Odstoupení se přitom musí dít v souladu se stanovami a řády ICIDu. Datum odstoupení nesmí být stanoveno na dobu pozdější než je jeden rok ode dne, kdy písemné oznámení zástupce Českého výboru v Mezinárodní výkonné radě ICIDu o jeho úmyslu odstoupit bylo doručeno exekutivě. Nastane- li situace, že dosavadní zástupce Českého výboru v Mezinárodní výkonné radě ICIDu již není ani členem Českého výboru jako fyzická osoba, ani zástupcem člena Českého výboru - právnické osoby, je v pravomoci exekutivy určit, aby takový zástupce vykonával svoji funkci po nezbytnou dobu i poté, co uvedená situace nastala, nejdéle však do nejbližší valné hromady.

24) Oficiální písemná i ústní komunikace mezi Českým výborem na jedné straně a ústředními orgány ICIDu, jimiž jsou zejména Mezinárodní výkonná rada, funkcionáři (anglicky: "Office-Bearers"), Správní rada (anglicky: "Management Board") a Ústřední úřad (anglicky: "Central Office"), a jejich úředníky na druhé straně, se děje pouze prostřednictvím exekutivy Českého výboru a jejích funkcionářů a zmocněnců, a to v anglickém nebo francouzském jazyce. K vystoupení České republiky z ICIDu je nutný souhlas valné hromady.

25) Rozhodne-li o tom Mezinárodní výkonná rada ICIDu (na návrh exekutivy a po předchozím schválení valnou hromadou), uspořádá exekutiva Českého výboru zasedání Mezinárodní výkonné rady v České republice. Exekutiva Českého výboru může tohoto zasedání ve shodě se stanovami a řády ICIDu využít k organizování odborné akce. Ta se považuje za odbornou akci ICIDu i za odbornou akci Českého výboru ve smyslu těchto stanov.

 

V. HOSPODAŘENÍ

26) Prostředky k financování své činnosti získává Český výbor z dotací orgánů státní správy a právnických osob, darů fyzických i právnických osob, členských přípěvků, vložného placeného účastníky odborných akcí, výnosů prodeje publikací a dalších činností, které neodporují právnímu řádu České republiky a těmto stanovám. Činností Českého výboru nevzniká a mezi jeho členy se nerozděluje žádný zisk.

27) Český výbor může vynakládat finanční prostředky, kterými disponuje, na účely, které jsou v souladu jeho cíli a těmito stanovami a s cíli, stanovami a řády ICIDu. Vynakládání prostředků musí být maximálně úsporné a účelné a musí být v souladu s právním řádem České republiky.

28) Hospodaření Českého výboru se řídí zásadami hospodaření schválenými valnou hromadou. Každá valná hromada schvaluje zásady hospodaření na období od data svého konání do nejblíže následující řádné valné hromady.

29) Veškeré příjmy a výdaje Českého výboru musejí být řádně vykázány a dokumentovány ve zprávě o hospodaření a jejích přílohách, které předkládá exekutiva ke schválení valné hromadě. Každá valná hromada posuzuje a schvaluje zprávu exekutivy o hospodaření za období od předchozí valné hromady až do data svého konání.

30) Dohled nad činností a hospodařením exekutivy a celého Českého výboru vykonává z pověření valné hromady revizní komise, která předkládá každé valné hromadě svou zprávu.

 

ZÁVĚREČNÁ A OSTATNÍ USTANOVENÍ

31) Český výbor navazuje na činnost bývalého Československého národního komitétu ICIDu, který zanikl k 31. 12. 1992 v důsledku zániku České a slovenské federativní republiky. Přebírá jeho archiv a jeho odbornou knihovnu, nepřebírá však jeho právní a finanční závazky, pokud nějaké existují.

32) Český výbor zanikne:

a) dobrovolným rozpuštěním, jestliže se valná hromada rozhodne ukončit jeho činnost k určitému datu, tímto datem,

b) jestliže Ministerstvo vnitra rozhodne o odnětí povolení podle zákona č. 116/1985 ve znění pozdějších předpisů, k datu určenému Ministerstvem vnitra České republiky.

Způsob ukončení činnosti a vypořádání závazků a pohledávek Českého výboru se bude řídit platným právním řádem České republiky.

33) Tyto stanovy nebo jejich změny a doplňky nabývají platnosti, jestliže byly registrovány Ministerstvem vnitra České republiky a byly schváleny valnou hromadou, resp. ustavující valnou hromadou.

 

Poslední aktualizace stránky: