ODVODŇOVÁNÍ

 

Informace o činnosti odborné skupiny

 

 

V prosinci roku 2010 byla vydána publikace

Úpravy vodního režimu půd odvodněním.

ISBN 978-80-213-2132-8

Autoři: Jakub Štibinger - Zbyněk Kulhavý

Formát B5, 110 stran, cena publikace: 165 Kč

 

Je možné ji objednat u na adrese knihovny VÚMOP, v.v.i.

Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5

Na publikaci navazuje software, dostupný na adrese:

http://www.hydromeliorace.cz/registrace/login.php?sw=4

K bezplatnému využívání je třeba provést registraci.


Odvodnění ovlivňuje režim mělkého podpovrchového, povrchového i podzemního odtoku, vodní bilanci saturované a nesaturované zóny a následně všechny další složky životního prostředí. Plošně velmi významné je ovlivnění vodního režimu zemědělsky využívaných pozemků. Úpravy a optimalizace vodního režimu zejména v po-povodňových obdobích, vytváření dostatečných retenčních kapacit v povrchových vrstvách krajiny a tím zvyšování jejich infiltračních schopností, zmírňování nežádoucích důsledků povodní a záplav, to vše patří k základním funkcím a hlavním cílům podzemních odvodňovacích systémů v krajině. Předložená monografie uvádí postupy pro získání konkrétních výsledků při řešení této problematiky.
V práci jsou popsána teoretická východiska a podmínky použití výpočetního nástroje, jakým je zpracovaný a na Internetu zpřístupněný drenážní kalkulátor. Kalkulátor umožňuje použít základní drenážní rovnice Hooghoudta a Ernsta v prostředí ustáleného nasyceného drenážního proudění a rovnici Glover-Dumma v podmínkách neustáleného nasyceného drenážního proudění pro výpočet rozchodu sběrných drénů. Pomocí kalkulátoru lze rovněž aplikovat vztah De Zeeuw-Hellingy při transientním drenážním proudění a stanovovat hodnoty drenážních odtoků a úrovně hladiny podzemní vody uprostřed sousedních trubkových drénů v závislosti na čase.
Předložený výstup poskytuje znalostní prostředí pro proces odborného vzdělávání, pro související projekční činnosti, pro využití při expertní činnosti, při výkonu veřejné správy na různých stupních, pro informování veřejnosti, ale i pro uživatele a vlastníky pozemků, stavebních odvodňovacích objektů atd.

 

V roce 2009 byla vydána publikace

Navrhování hydromelioračních staveb.

ISBN 978-80-87093-83-2

Autoři: František Kulhavý - Zbyněk Kulhavý

Formát B5, 432 stran, cena publikace: 520 Kč

 

Je možné ji objednat u vydavatele:

 Informačního centra ČKAIT

Sokolská 15, 120 00 Praha 2

Podrobnosti o publikaci jsou na adrese:

www.ice-ckait.cz

Publikace poskytuje informace pro investory, projektanty i dodavatele plošných hydromelioračních staveb (odvodnění a závlah) k přípravě, projekci, realizaci a provozu jak novostaveb, tak i rekonstrukcí a modernizací stávajících staveb se zaměřením na jejich víceúčelové využívání. Jednotlivé kapitoly jsou seřazeny podle fází projektové přípravy, obvyklých v investiční výstavbě: předinvestiční fáze (obsahující rozbor a vyhodnocení stanovištních poměrů zájmového území stavby včetně návrhu její optimální technické koncepce), fáze souborného řešení projektu, následují realizační a provozní fáze. Další kapitoly jsou věnovány technickým koncepcím uvedených staveb s doplněním o návrhové rovnice a podklady jako tabulky, nomogramy, obrázky, fotografie včetně odpovídající doporučené odborné literatury. Jednotlivé statě shrnují poznatky z oblasti výzkumu, přípravy staveb, projektování a dlouhodobé zkušenosti získané při autorském dozoru, výstavbě a experimentálním ověřování provozu víceúčelově využívaných hydromelioračních staveb.
Symposum EGU ve Vídni, 2008

Valné shromáždění Evropské unie věd o zemi (European Geosciences Union General Assembly 2008, Vienna, Austria, 13 – 18 April 2008) mělo vedle sekce hydrologických věd (Hydrological Sciences) také sekci věd o půdních systémech (Soil System Sciences) a tím se stává také nejen významnou hydrologickou, ale také významnou pedologickou událostí. Podrobnosti jsou zveřejňovány na webové adrese http://meetings.copernicus.org/egu2008/.

Proběhlo symposium o odvodněných povodích (HS9.9 Artificially drained catchments – from monitoring studies towards management approaches) v rámci hydrologických věd, spolusvolavatelem byl František Doležal

 

V roce 2007 byla vydána metodika Zemědělské odvodnění drenáží - Racionalizace využívání, údržby a oprav.

ISBN 978-80-254-0672-4 Autoři: Zbyněk Kulhavý - Mojmír Soukup - František Doležal - Milan Čmelík

 

Je k dispozici:

- v tištěné verzi (86 stran, cena 150Kč/ks - objednávky VÚMOP, v.v.i.)

- v elektronické verzi ZDE (soubor formátu PDF, velikost 9,7MB)

 

 

V roce 2005 byl vydán sborník příspěvků a diskusních vystoupení z panelové diskuse a workshopu Zemědělské odvodnění v kulturní krajině.

ISBN 80-239-7308-8 kolektivu autorů

 

Publikace je k dispozici:

- v tištěné verzi (102 stran, cena 150Kč/ks - objednávky VÚMOP, v.v.i.)

- v elektronické verzi ZDE (soubor formátu PDF, velikost 2,8MB)

 

workshop Brno, 2007

ČV ICIDu byl spolupořadatelem mezinárodního workshopu s názvem „Water balance and runoff / water quality generation in tile-drained agricultural catchments“, který se konal v Brně v termínu 4.-6. září 2007. Workshop je věnován problematice tvorby odtoku a kvality vod v malých zemědělských povodích, odvodňovaných drobnými vodními toky, odvodňovacími kanály a plošnými systémy odvodnění.

K dispozici je sborník abstraktů (soubor PDF, velikost 1,1MB).

Průběh jednání a exkurzi na experimentální povodí dokumentují následující fotografie.

www.fincid.fi ČV ICIDU obdržel výzvu k přihlášení příspěvků na 10.workshop pracovní skupiny odvodnění, který se bude konat 6.-11.7.2008 (6.-8. v Helsinkách, 9.-10. v Talinu a 11.6. opět v Helsinkách). Vyzýváme členy, aby přihlašovali příspěvky na workshop. Pro podrobnosti kontaktujte sekretáře ČV ICIDu.

 

Byl zpracován příspěvek do speciálního čísla ICID Journal k 25. výročí založení skupiny ODVODNĚNÍ - podrobnosti ZDE

Název příspěvku: Management of agricultural drainage systems in the Czech Republic

Autorský kolektiv: Kulhavy, Zbynek; Research Institute for Soil and Water Conservation; Dolezal, Frantisek; Research Institute for Soil and Water Conservation; Fucik, Petr; Research Institute for Soil and Water Conservation; Kulhavy, Frantisek; Czech Society of Landscape Engineers; Kvitek, Tomas; Research Institute for Soil and Water Conservation; Muzikar, Radomir; Private consultant; Soukup, Mojmir; Research Institute for Soil and Water Conservation; Svihla, Vladimir; Private consultant

ABSTRACT

The paper offers an overview of the history, the present state and the outlooks for future of tile drainage on agricultural lands of the Czech Republic. Being located in the zone of moderate climate, the country does not need drainage as a corrective measure after irrigation. Draining of agricultural mineral soils took place on a large scale over almost whole 20th century. Today, virtually no drainage systems are being either built anew or rehabilitated, but most of them are still working. Negative and positive impacts of land drainage on catchment runoff, water balance, groundwater hydrology, nitrate leaching and local climate is discussed. The future of land drainage depends on the prospects of agriculture. At present, the doing-nothing option prevails. In future, some of the existing drainage systems may be re-built as two-way control systems combining drainage, retention and irrigation. More attention should be paid to the impact of tile drainage on the stream water quality. Few other recommendations of organisational nature are made.

 

Od 24.července je distribuován sborník panelové diskuse - workshopu „Zemědělské odvodnění v kulturní krajině“, který se konal 3.11.2005

 

Na e-mailové adrese (kulhavy@hydromeliorace.cz) lze sborník objednávat.

Cena sborníku 150,-Kč, distribuci zajišťuje VÚMOP Praha

ISBN 80-239-7308-8

Collection of papers and remarks from the panel discussion and workshop

"Drainage of agricultural lands in the context of cultural landscape"

Workshop held in Prague on 3 November 2005

 

Cílem setkání bylo přispět k rozvoji pracovních kontaktů mezi odborníky, zabývajícími se problematikou zemědělského odvodnění a v rámci diskuse formulovat výhled a základní koncepce pro budoucnost drenážních systémů v krajině. Hlavním podnětem pro uspořádání diskuse je neutěšený stav drenážních systémů a dlouhodobě nedostatečná péče o tyto vodohospodářské stavby. Texty jsou publikovány v češtině, pouze závěry a doporučení workshopu jsou kompletně zpracovány také anglicky. Psané příspěvky vedle toho obsahují krátké anglické abstrakty.

The purpose of the meeting was to develop working contacts among land drainage specialists and to initiate discussion about the future of drainage systems. The incentive was the notoriously neglected state of existing drainage systems and the long-lasting lack of proper care of them. The texts are published in Czech. It is only the conclusions and recommendations of the workshop that have been completely re-written in English. In addition, written papers contain brief English abstracts.
  Základní informace o workshopu ve formátu 2xA5 (dokument Wordu)  
 

Náměty a připomínky k činnosti zasílejte prosím na adresu garanta:

Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc. (kulhavy@hydromeliorace.cz)

 

Poslední aktualizace stránky: