Aktuální informace o postupu řešení věcné etapy 03 Výzkumného záměru VÚMOP Praha

Název výzkumného záměru: Zmírnění nepříznivých přírodních a antropogenních vlivů na půdu a vodu (MZE-0002704901)

Název etapy 03 projektu:     Hydroekologické funkce existujících odvodňovacích systémů

Řešení je zaměřeno na vytvoření ucelené soustavy datových podkladů a metod k hodnocení hydroekologických funkcí odvodňovacích systémů za průměrných i extrémních podmínek, a to jak systémů, na kterých byla prováděna přímá (režimová nebo ojedinělá) měření průtoků, hladin podzemní vody a jakosti vody, popř. další doprovodná měření, tak odvodňovacích systémů, pro které jsou k dispozici jen data z informačního systému Zemědělské vodohospodářské správy a z veřejně dostupných databází. Tím bude získán kvalitativní a kvantitativní náhled na vnitřní mechanismy tvorby odtoku a jakosti vody v podmínkách odvodňovacích systémů a malých zemědělských a zemědělsko-lesních povodí, v nichž jsou vybudovány odvodňovací systémy, se zvláštním zřetelem k podmínkám podhorských oblastí krystalinika středních Čech a Českomoravské vrchoviny.

Řešitel etapy:  Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc.

Spoluřešitelé:   Ing. František Doležal, CSc.; Ing. Milan Čmelík

Doba řešení:    2004 – 2008

Anotace / Annotation:

 

Vymezení cíle řešení:

- Poskytnout souhrn datových podkladů a výpočtových metod pro objektivní hodnocení vlivu systémů odvodnění zemědělské krajiny na hydrologický režim povodí a na jakost vod (pro průměrné i extrémní a návrhové podmínky).

- Zohlednit aktuální funkčnost a stav údržby odvodňovacích systémů s kvantifikací důsledků jejich zanedbání na tvorbu odtoku a jakost vod.

- Rozvíjet vědecké poznatky z oboru zemědělského odvodnění v části hydrologie malého povodí a v části kvality povrchových vod.

 

Předpokládané vědeckovýzkumné výsledky

Výsledkem výzkumu bude ucelená soustava datových podkladů a metod k hodnocení hydroekologických funkcí odvodňovacích systémů za průměrných i extrémních podmínek, a to jak systémů, na který byla prováděna přímá (režimová nebo ojedinělá) měření průtoků, hladin podzemní vody a jakosti vod, případně další doprovodná měření, tak odvodňovacích systémů, pro které jsou k dispozici jen data z informačního systému ZVHS a z veřejně dostupných databází. Přesnost tohoto hodnocení se bude pohybovat od kvantitativní úrovně u systémů podrobně měřených přes úroveň semikvantitativní u systémů sporadicky měřených a jednoduchých systémů neměřených až k úrovni pouze orientační u složitých neměřených systémů.

Vědeckým přínosem bude kvalitativní a kvantitativní vhled do vnitřních mechanismů tvorby odtoku a jakosti vody v podmínkách odvodňovacích systémů a malých zemědělských a zemědělsko-lesních povodí, v nichž jsou vybudovány odvodňovací systémy, se zvláštním zřetelem k podmínkám podhorských oblastí krystalinika středních Čech a Českomoravské vrchoviny. Ve světě užívané pracovní postupy budou adaptovány na podmínky ČR a bude podpořen vývoj původních metod a výpočtových pracovních nástrojů.

 

Souhrnná informace o postupu řešení v roce 2004

Plnění stanovených cílů etapy výzkumného záměru

V prvním roce řešení byly naplněny plánované čtyři aktivity etapy, včetně jednoho výstupu. Aktivity byly zaměřeny na komplexnost monitoringu experimentálních ploch (rozšířením míst měření a sledovaných veličin) a větší podrobnost, zajištěnou modernizací měřící techniky (zkrácení kroku měření, jednoznačnost časového přiřazení pro zachování vzájemných vazeb a spolehlivost provozu). Byla realizována terénní šetření jednak na systémech drenážního odvodnění, jednak v ploše exp. povodí a v profilech vodních toků. Data byla bezprostředně zpracována a zakomponována do modelových řešení, která slouží k ověření formulovaných hypotéz. Realizovaná měření doplňují stávající databáze experimentálních ploch.

 

Dosažené výsledky etapy výzkumného záměru v prvním roce

Realizace plánovaných experimentů (podélné profily jakosti vody v toku), jejich vyhodnocení a vřazení do kontextu současných poznatků o režimu odtoku vod z povodí. Hydrologický rozbor tvorby odtoku a jakosti vody v povodích s odvodňovacími stavbami. Publikování výsledků na mezinárodních konferencích.

Uspořádání ústavního workshopu s tématikou provozu experimentálních povodí. Prostor pro diskusi pracovních postupů, představení použitých metod a pro koordinaci činností na experimentálních povodích VÚMOP Praha.

Návrh koncepce modernizace experimentální základny povodí a realizace etapy, odpovídající prvnímu roku řešení. Cílem je zvýšení reprezentativnosti měření.

Adaptace pracovního postup pro kalibrační hydrometrování přístrojem OCM Pro (fy.Nivus) v podmínkách drobných vodních toků a v odvodňovacích systémech (otevřených či trubních kanálech). Sestavení obecně použitelného programu pro výpočet tělesa průtoku (integrace průtoku po šířce profilu) pro naměřené profilové rychlosti a odvození střední průřezové rychlosti.

 

Příspěvky ve sbornících abstraktů

František Doležal, Tomáš Kvítek, Mojmír Soukup, Zbyněk Kulhavý, Milan Čmelík, Martin Tippl, Eva Pilná:

Runoff and water quality regime of small highland catchments in Central and East Bohemia

- International Conference on Hydrology of Mountain Environments. Berchtesgaden, Federal Republic of Germany, 27.září - 1.října 2004

- XII. posterový deň s medzinárodnou účasťou: Transport vody, chemikálií a energie v systéme poda-rastlina-atmosféra. Ústav hydrológie a Geofyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied Bratislava. 25. listopad 2004

 

Zápis workshopu, konaného dne 19.10.2004 - Provoz experimentálních povodí VÚMOP

Zápis workshopu, konaného dne 23.02.2005 - Experimenty a výzkumná povodí

 

Výběr z přílohové části Periodické zprávy (Bude doplněn později)