Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Česká zemědělská univerzita v Praze

Mendelova univerzita v Brně

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

 

 

uspořádali dne 5.12.2019 v Praze a dne 12.12.2019 v Brně workshop s názvem

Drenáže na zemědělské půdě – provoz, údržba, modernizace.

Způsoby ovlivňování množství a jakosti drenážních vod.

   
 

Zaměření workshopu:

Zemědělské pozemky jsou v ČR z velké části odvodněny systematickou drenáží, která ovlivňuje úroveň hladiny podzemních vod, intenzitu odtoku z povodí i jakost odtékající vody. Tyto vlivy mohou být vnímány z různých důvodů jako nežádoucí i tam, kde je jinak odvodnění opodstatněné.

Tým panelistů upozornil na možná rizika a představil vhodné způsoby řešení těchto problémů při respektování stávajících odvodňovacích staveb.

Cílem následné diskuse s účastníky workshopu bylo přispět k lepšímu zacílení projektu na potřeby praxe.

   
 

Odborní garanti:

doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc. - VÚMOP, v.v.i., Oddělení hydrologie a ochrana vod

prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc. - ČZU v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

prof. Dr. Ing. Milada Šťastná - Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav aplikované a krajinné ekologie

Ing. Jaroslav Jakoubek - Agroprojekce Litomyšl, spol s r.o.

   
 

Program - témata panelových vystoupení (s možností zkopírování příspěvku ve formátu PDF):

- Principy a efekty uplatňování regulace drenážního systému (Z. Kulhavý)

- Je pro půdu a vodu dobrým řešením ponechat drenážní systém svému osudu? (S. Matula)

- Využití dálkového průzkumu Země pro monitoring (nejen) drenážních systémů (V. David)

- Využití nových technologií pro identifikaci drenážních systémů a aktualizaci informačních zdrojů (L. Tlapáková, M. Čmelík)

- Možnosti snižování znečištění drenážních vod uměle vybudovanými mokřady (P. Fučík)

- Přehled realizací staveb regulační drenáže na území ČR (I. Pelíšek)

- Hospodaření s vodou na Jižní Moravě (J. Podhrázská)

- Pohled projektanta na stávající stavby drenážního odvodnění (J. Jakoubek)

- Hydropedologický průzkum pro účely hydromelioračních opatření v krajině (M. Miháliková)

- Dynamika hladiny podzemní vody ovlivněná drény v regulovaném procesu závlah (J. Štibinger)

- Představení lokalit vybraných pro řešení projektu (Z. Kulhavý)

- Monitoring jakosti drenážních vod na lokalitách na jižní Moravě (P. Oppeltová)

 

  Fotodokumentace z akce uspořádané na ČZU v Praze (5. 12. 2019)
 
  Fotodokumentace z akce uspořádané na MENDELU v Brně (12. 12. 2019)
 
   
 

Dedikace:

Workshop se konal v rámci 1. roku řešení projektu NAZV evid.č. QK1910086 s názvem

"Snižování zátěže povrchových vod zdroji plošného zemědělského znečištění při uplatnění regulace drenážního odtoku na stávajících stavbách zemědělského odvodnění".

Pozvánka na workshop (již neaktuální) s programem a organizačními záležitostmi je ke stažení ZDE.

   
  Další související témata naleznete na stránkách https://knihovna.vumop.cz  www.hydromeliorace.cz/sw/knihovna
 
  Kontakt { připomínky a náměty můžete zasílat na adresu: kulhavy.zbynek@vumop.cz