Získání členství v ČV ICID

 

Podmínky, evidence a přihláška

Podmínky stanoví článek stanov: II. ČLENSTVÍ

6) Členem Českého výboru může být:

a) každá fyzická osoba s trvalým bydlištěm v České republice,

b) každá právnická osoba, která má sídlo v České republice a deleguje do Českého výboru alespoň jednoho svého zástupce, který se může prokázat úředně ověřeným písemným pověřením od takové právnické osoby k jejímu zastupování v Českém výboru. Exekutiva Českého výboru může v jednotlivých případech nevzbuzujících pochybnost rozhodnout, že od požadavku na úřední ověření písemného pověření bude upuštěno.

8) Členství fyzických a právnických osob v Českém výboru vzniká okamžikem jejich zaevidování v členské evidenci Českého výboru na valné hromadě Českého výboru nebo na schůzi exekutivy Českého výboru na základě písemně nebo ústně projevené vůle fyzické nebo právnické osoby stát se členem Českého výboru. V případě právnické osoby je k tomu nutný buď písemný a úředně ověřený projev její vůle stát se členem nebo písemné nebo ústní prohlášení jejího zástupce, do jehož úředně ověřeného pověření k zastupování může exekutiva Českého výboru nahlédnout. O upuštění požadavku na úřední ověření písemných pověření podle předchozí věty platí přiměřeně příslušná ustanovení článku 6).

Evidenci členů vede exekutiva ČV ICIDu. Každý člen je identifikován jednoznačným evidenčním číslem. Pro účely evidence je vedena databáze členů. Rozsah databáze je volen s ohledem na zajištění efektivní a rychlé komunikace v rámci činností ČV ICIDu, resp. mezi členy a exekutivou. Prostředkem pro pořízení základních informací (adres poštovních i elektronických) je Přihláška člena. Upřednostňována je elektronická komunikace, proto žádáme o průběžnou aktualizaci zejména e-mailových adres i ostatních údajů v přihlášce obsažených (viz formulář pro aktualizaci databáze - ke stažení je zde).

Přihláška člena / fyzická osoba - formulář ke stažení (textový dokument formátu DOC)

Přihláška člena / právnická osoba - formulář ke stažení (textový dokument formátu DOC)

 

 

 

Ukončení členství v ČV ICID

 

Podmínky a postup při odhlašování

 

Podmínky stanoví článek stanov: II. ČLENSTVÍ

9) Členství fyzických a právnických osob v Českém výboru zaniká:

a) jestliže člen Českého výboru písemně oznámí exekutivě Českého výboru, že hodlá ukončit své členství v Českém výboru k určitému datu, pak jeho členství zaniká buď k tomuto datu nebo k datu doručení tohoto oznámení exekutivě Českého výboru, podle toho, které z obou dat nastane později. Exekutiva Českého výboru na své schůzi nejblíže následující po doručení oznámení o chystaném ukončení členství tuto skutečnost vezme na vědomí, potvrdí datum ukončení členství podle výše stanovených zásad a oznámí to písemně členovi, jehož členství se ukončuje.

c) u fyzických osob tehdy, jestliže člen je dlužen Českému výboru členské příspěvky nejméně za dva kalendářní roky, k 31. lednu roku následujícího poté, co tato skutečnost nastala, pokud člen mezitím všechny dlužné příspěvky nedoplatil.

Doporučujeme využít předepsaný formulář (dole), který obsahuje základní identifikační údaje a náležitosti pro platné odhlášení z členství. V evidenční databázi bude tato skutečnost uvedena a od termínu ukončení členství nebude na adresu bývalého člena zasílána běžná korespondence ani výzvy.

 

Ohlášení / ukončení členství - formulář ke stažení (textový dokument formátu DOC)

 

 

 

Poslední aktualizace stránky: