PROGRAM

 

1.     Úvodní slovo předsedy

2.     Informace místopředsedy, sekretáře a pokladníka

3.     Z korespondence ICID

4.     Různé

 

Záznam  ze zasedání exekutivy Českého národního výboru ICID

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Místo konání:   budova MZe, Těšnov 17, Praha 1, místnost č. 400

Datum konání: 28.2.2006

Přítomni: Dr.Ing.Milada Šťastná, Ing. Zbyněk Kulhavý,CSc., Ing. Radomír Muzikář,CSc., Ing. Jaroslav Benda, Ing. František Doležal,CSc., Ing. Jiří Halačka, CSc., Ing. Vratislav Klokočník, RNDr. Petr Kubala, RNDr. Pavel Punčochář, CSc.,RNDr. Josef Skalický, CSc., Ing. Jaroslav Bedrna 

Omluveni: Ing. Jan Čermák, Dr.Ing. Antonín Tůma, Ing. Mojmír Soukup, CSc.

Nepřítomni: 0

 

1.      Ing. Kulhavý podal následujícím informace, které byly upřesňovány a doplňovány v průběhu zasedání:

Bylo převedeno podpisové právo v České spořitelně na Ing.Kulhavého a Ing.Čermáka

ČV ICID má IČ: 67776795 - bude pořízen nový výpis z ČSÚ (zajistí Ing.Kulhavý)

Doplněné stanovy ICID schválené na valné hromadě byly předány na Ministerstvo vnitra. Ministerstvo zaslalo na ČV ICID rozhodnutí o schválení dne 24.2.2006.

Informační listy“ jsou na stránkách ICID

www ICID: Ing.Kulhavý je bude průběžně aktualizovat

Ing. Kulhavý navrhne několik verzí razítka Českého národního výboru včetně akronymu do 7.3. je zašle e-mailem členům exekutivy. Členové exekutivy vyberou nejlepší návrh a svou volbu zašlou do 15.3. Ing.Kulhavému.

2.      České členské příspěvky: Na základě doporučení valné hromady byly odpuštěny členům nezaplacené členské příspěvky do roku 2005. Vymáhání nezaplacených členských příspěvků by vyžádalo velké množství nákladů a času, takže efekt by byl zanedbatelný. Od roku 2006 bude placení příspěvků nekompromisně vyžadováno. Je připraven dopis, který bude zaslán všem členům o platbě příspěvků s pokynem kam platbu zaslat (poštovní poukázkou typu „A“, převodem na účet, případně v zaplatit v hotovosti). V dopise bude rovněž členům sděleno, aby uvedli svou e-mailovou adresu, na níž jim mohou být zasílány dokumenty. V dopise budou rovněž uvedena jména a uvedené adresy členů, od nichž se vrací poštou zaslané zásilky jako nedoručitelné, s žádostí o pomoc při navázání kontaktu s těmito členy. Dopis bude zaslán do 30.3.2006 a rozešle jej RNDr. Muzikář ve spolupráci s ing. Kulhavým.

3.      Mezinárodní příspěvky ICID: Bylo odsouhlaseno, že mezinárodní příspěvky budou placeny následovně:

·         Rok 2004: z prostředků ČV ICID. Zajistí Ing.Kulhavý do 15.4.2006

·         Rok 2005: bude zaplaceno z aktiv činností roku 2006. Administrativně zajistí Dr.Ing.Šťastná

·         Rok 2006: z prostředků MZe. Zajistí Dr.Ing.Šťastná

·         Rok 2007: z prostředků MZe. Zajistí Dr.Ing.Šťastná

4.      Korespondence ICID:  Dosud přichází na adresu VÚMOP některé zásilky adresované ICID. Ing.Doležal bude zajišťovat doručení zásilek Ing.Muzikářovi. RNDr.Kubala zmocnil Ing.Muzikáře, aby otevíral zásilky zaslané na adresu ICID – Dr. Kubala. Další zásilky budou adresovány na adresu předsedkyně ČV ICID nebo tajemníka.

5.      Světový den vody: ČV ICID se bude prezentovat na oslavách Dne vody v Praze a v Třebíči. Dr.Ing. Šťastná doplní „Strategii činnosti ČV ICID“ o obecnou informaci o ICID a příspěvek zašle RNDr.Kubalovi a Dr.Ing.Tůmovi, kteří zajistí rozmnožení materiálu a jejich předání do balíčku materiálu, které obdrží účastníci oslav v Praze a v Třebíči.

6.      Dr.Ing.Šťastná vyplní a odešle dotazník pro ČSÚ.

7.      Dotazník, rozesílaný předchozím sekretářem členům ČV ICID, vrátilo vyplněný pouze několik členů. Vyplněné dotazníky má RNDr.Kubala, který je zašle Ing.Muzikářovi k vyhodnocení.

8.      Sdělení Ing.Muzikáře o námětech na činnost ICID: Podle stanov má ČV ICID kromě jiného organizovat odborné akce ICID v ČR s cílem obecného šíření a vzájemní výměny informací mezi odbornou veřejností v ČR  a v zahraničí. K tomu bude nutno vytipovat skupiny členů ICID podle profesí a odborných zájmů. Prvním podkladem bude vyplněný dotazník. Podle toho budou navrženy tematické okruhy, pro něž se budou v budoucnosti organizovat odborné akce. Obecným problémem je oběh a ochrana vody v přírodě a „údržba krajiny“. V této souvislosti je možno upozornit například na problematiku drenáží, které nejsou v provozu, mokřady ve vztahu k drenážím a odběrům podzemní vody, budování poldrů, optimalizace odběrů podzemní a povrchové vody k plnění požadavků Rámcové směrnice o vodě a zákonu o vodách, s čímž souvisí i optimalizace půdní vlhkosti pro zemědělské plodiny, ale i posuzování vlivů na ekosytémy atd. Pro tento účel je vhodné navázat spolupráci s národními výbory ICID v okolních státech. Začít by se mohlo se Slovenskem. Je nutno uvážit i možnost účasti na projektech v rámci Operačního programu Životní prostředí 2007-2013.

9.      Ing. Benda upozornil na problémy s využíváním závlah v důsledku zdražení ceny za elektrickou energii a změnu doby závlah určenou dodavatelem elektrické energie. Z diskuse vyplynulo, že bude nutno, aby bylo jednáno s dodavateli elektrické energie. K jednání je pověřen za ICID Ing. Benda, který projedná účast MZe. Pro další využívání závlah bude nutno zajistit i prostředky z  Operačních programů na léta 2006 – 2013. Ing. Benda projedná tuto otázku s Ing. Klokočníkem z MZe. Mezi další problémy závlah patří asbestocementová závlahová potrubí, kterých jsou zabudovány stovky kilometrů. Tyto problémy by měla řešit OS závlah.

10.  Odborné skupiny: dosud je odborná skupina Biologické čistírny ČOV (Prof.Šálek). RNDr.Kubala dal námět na vznik OS Management povodí. Ing. Benda založí OS Závlah. Pracovníci VÚMOP Praha založí OS odvodnění drenáží.

11.  Dr.Ing.Šťastná informovala o mezinárodním projektu“Udržitelnost závlah“. Uvedla, že se uvažuje o rozšíření českých účastníků na projektu. O průběhu a výsledcích projektu bude informovat ČV ICID.

12.  Dr.Ing.Šťastná navrhla, aby se zvětšila členská základna. Bylo dohodnuto, že po aktualizaci adresáře členů, která bude provedena na základě ohlasů na dopis ČV ICID  o úhradě českých členských příspěvků, a na základě vyhodnocení dotazníku, bude stanovena strategie. Zajistí užší exekutiva.

13.  Knihovna ICID: je ve VÚMOP. Knihovnice VÚMOP má knihovnu ICID v péči. Dosud tuto činnost vykonávala bezplatně. ČV ICID bude muset uvážit nějakou odměnu pro tuto pracovnici. Ing.Doležal požádá knihovnici o sestavení seznamu knih a publikací z knihovny ICID, kterou zpracuje v elektronické formě a zašle ji Ing.Kulhavému. Ing.Kulhavý zajistí uveřejnění seznamu na www stránkách ICID. Dále s ní projedná způsob půjčování publikací pro členy ICID, kteří nejsou zaměstnanci VÚMOP. Tato informace bude přiložena k seznamu.

14.  Užší výbor exekutivy projedná návrh na finanční odměnu knihovnici – do 30.5.2006

Zapsal:  Radomír Muzikář

 

 

 

Poslední aktualizace stránky: