Projektová dokumentace

Jde o zásadní evidenci, která je podmínkou pro efektivní realizaci údržby, oprav a rekonstrukcí. Stavební (projektová, resp. realizační) dokumentace odvodňovacích systémů ve většině případů nebyla novým vlastníkům (v rámci restitucí podle zákona č.92/1991 Sb.) předána, pokud o to sami nepožádali dosavadního správce těchto systémů, kterým byla v zpravidla Zemědělská vodohospodářská správa – ZVHS (od r.2001 do roku 2012).

Současná situace s dohledáním konkrétních archiválií ke stavbě odvodnění je nejhorší za uplynulé období. Přispělo k tomu několik etap předávání archivů (ať již v rámci reorganizace vlastní ZVHS - z působnosti okresních pracovišť na dílčí povodí, tak v rámci postupových kroků faktické likvidace organizace v letech 2010-2012). Po roce 2010 byla dokumentace melioračních staveb předávána na územně příslušná pracoviště podniků Povodí, resp. Lesů ČR, případně na Pozemkový fond (pozemkový fond byl koncem roku 2012 sloučen s Pozemkovým úřadem MZe za vzniku Státního pozemkového úřadu po 1.1.2013).

Projektová dokumentace (PD) je aktuálně k dohledání v archívech podniků Povodí nebo Lesů ČR.