Vlastník odvodněného pozemku.

V minulosti byly do zemědělsky využívaných pozemků vkládány značné finanční prostředky, které umožňovaly intenzivní zemědělskou produkci. Investiční meliorační výstavba mimo jiné zahrnovala odvodnění pozemků drenážními systémy.
Zda je konkrétní pozemek odvodněn
, lze zjistit v archívech (dřívější SMS / ZVHS), průzkumem v terénu (hledáním drenážních šachtic a výustí) nebo dotazováním u místních obyvatel (pamětníků nebo na územně příslušných zemědělských podnicích).

Vlastnické vztahy k pozemkům jsou evidovány v Katastru nemovitostí (ČÚZK). Odvodňovací zařízení včetně zařízení umístěného pod povrchem pozemku je majetkem vlastníka pozemku. Převážná část „mladších“ staveb odvodnění (od roku 1960) nerespektuje členění podle vlastnických vztahů. Starší stavby (předválečné) jsou sice lépe spjaty s vlastnictvím pozemků, ale ani tam nebyl vztah z hlediska dnešní držby pozemků jednoduchý. Odvodňovací stavba se dotýká vždy několika pozemkových parcel. Mnohdy docházelo k překrytí těchto starších systémů systémy novými, což situaci dále komplikuje.

Systémy zemědělského odvodnění jsou vodohospodářskými stavbami podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (Vodní zákon) i podle zákona č.183/2006 Sb. (Stavební zákon).

V rámci systému zemědělského odvodnění rozlišujeme:
- HOZ - hlavní odvodňovací zařízení - je soubor objektů, které tvoří otevřené kanály (svodné odvodňovací příkopy, záchytné příkopy a suché nádrže k zachycení vnějších vod, přehrážky a objekty sloužící k regulaci), krytá potrubí (od světlosti 300 mm včetně), včetně objektů na nich (stupně, skluzy) a odvodňovací čerpací stanice. Funkčně odpovídá HOZ nejčastěji drobnému vodnímu toku, liší se však od něj zpravidla vlastnickými právy k pozemku (u toku má pozemek vlastní parcelní číslo, u melioračního zařízení je součástí odvodněného pozemku). V souvislosti s vloženou investicí a následnou údržbou je pak HOZ v evidenci majetku státu.
- POZ - podrobné odvodňovací zařízení - je soubor objektů, které slouží k bezprostřední úpravě vodního režimu půdy tak, aby stav pozemku odpovídal vláhové potřebě plodin a předpokládané činnosti na něm. POZ pro podzemní odvodnění je tvořeno sběrnými drény, svodnými drény, výustěmi, drenážními šachticemi a pro povrchové odvodnění je tvořeno sběrnými příkopy a objekty na nich.

Informaci o existujících systémech zemědělského odvodnění ke konkrétním pozemkům můžete získat na mapových serverech (buď na portálu LPIS nebo na portálu ISMS, provozovaném VÚMOP ve zkušebním provozu v rámci návrhu Identifikačního systému pro řešení problematiky melioračních staveb v ČR).

Souhrnné informace můžete získat v aplikaci Knihovna dokumentů, kde jsou nejprve popsány obsahy jednotlivých dokumentů z archivu a v případě zájmu je možné jejich stažení po provedení zaregistrace.

Přehled o dalších nástrojích k podpoře provozu staveb odvodnění získáte na stránkách Hydromeliorace.cz

Pokud si potřebujete vyjasnit na stránkách užívanou terminologii, zkopírujte si Dokument, obsahující základní názvosloví k oboru meliorací.