Zásady správného užívání odvodněného pozemku

Stavba zemědělského odvodnění se zpravidla týká řady pozemků různých vlastníků. Vedle pozemků samotných ovlivňuje i pozemky sousední, zejména výše nebo níže ležící. To je důvodem, proč by měla být stavba řádně udržována a v případě výskytu závad funkce, také opravena. Pro efektivní provádění oprav je třeba zjistit příčinu poruchy, jinak je pravděpodobné, že se závada projeví opakovaně na jiných místech nebo se bude dále zhoršovat. Některé závady se projevují pouze v obdobích se zvýšenou vlhkostí půdy (v zimě, behem tání sněhu, na jaře nebo v létě po vydatných deštích).
Pokud se změnily podmínky užívání pozemků, nebo jen jejich části (například vyčleněním parcel z důvodů stavebních činností, zřizování biokoridorů, renaturací vodního toku apod.), případně fyzické stárnutí stavby (nebo jen jejích částí) způsobuje těžkosti užívání pozemků, je možné zvažovat zásadní kroky technického nebo organizačního rázu. Významnější zásah do stavby s sebou však nese řadu majetkoprávních i technických problémů. Vztah uživatele a vlastníka by měl být ošetřen nájemní smlouvou i s ohledem na existenci zemědělského odvodnění, jeho údržbu a běžné opravy.
Stávající intenzita odvodnění pozemku buď vyhovuje hospodařícímu zemědělci, nebo má nové oprávněné požadavky na úpravu funkce odvodnění. Souvisí to například s požadavky pěstovaných plodin, se změnou kultury, rozsáhlejším výskytem závad na systému odvodnění pozemku atd.
V takovém případě doporučujeme seznámit se také s oddíly webu, směrovanými pro vlastníka pozemku. S vlastníkem (resp. s vlastníky dotčené stavby odvodnění) je totiž nutné požadované úpravy púrojednat.

Nejprve je třeba posoudit stav a funkčnost objektů stavby odvodnění (HOZ, POZ) a možnost řešení cílenou údržbou nebo opravami. Teprve pokud nelze v rámci běžného provozu stavby požadavky uspokojit, lze zvažovat opatření:

- Rekonstrukci stavby: zahrnuje zásadní přestavbu některých stavebních objektů, změnu jejich parametrů nebo generální opravu. Jedná se o zhodnocení stavby při převažujícím zachování původního účelu.

- Modernizaci stavby: například změnu technologie a funkce stavebních objektů, použití nových materiálů, nebo přeměnu z jedno-funkčního systému na dvoj-funkční, který umožňuje lepší hospodaření s odtékající přebytečnou vodou například regulací odtoku, uplatněním gravitačních převodů vod k různým účelům využití apod.

- Odstranění stavby: v případě, kdy je stavba z hlediska zájmů vlastníka i uživatele přebytečná, údržba nebo oprava je nehospodárná, nebo kdy se zásadním způsobem změnily priority užívání pozemku nebo okolního území. Navržené postupy nezhorší nežádoucím způsobem ani stav pozemku ani zbytek stavby odvodnění. Odborný návrh vyloučí možná budoucí rizika, související se stárnutím stavby a technicky, biologicky nebo organizačně zajistí okamžité nebo postupné zlikvidování stavebních objektů a stavebních prvků.

- Změnu podmínek užívání stavby: zahrnuje případy uvedené výše, zároveň ale souvisí například se změnou využití říční nivy, odvodněním podchycených pramenů a pramenních jímek, jiné vodohospodářsky účinné změny, realizované v území stavby, například odtrubnění odpadů apod. Zahrnuje pěstování rychle rostoucích dřevin (RRD), které není považováno za změnu kultury, významně však ovlivňuje podmínky užívání stavby.

- Změnu kultury pozemku: zahrnuje zatravnění, zalesnění, ale i zornění, vytvoření mokřadu, vodní nádrže (s trvalým nadržením nebo dočasně suché), změnu vedení trasy vodního toku apod.

V úvahu přichází úpravy v rámci celé odvodňovací stavby nebo jen v rámci její části. Zpravidla všechny výše uvedené změny vyžadují vedle souhlasu vlastníka pozemku, případně vlastníků sousedních, také vodoprávní projednání, mění-li se funkce vodohospodářské stavby.