Tato stránka potřebuje ke svému chodu zapnutý JavaScript. Zapněte jej prosím.


hledat výraz výsledky řadit podle
‹‹ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 ››
Kulhavý Zbyněk -

3/2021
Jak mohou rodinné farmy přispět k udržitelnosti využívání vody v krajině?

Krajinní inženýři umí navrhovat vhodná opatření ke zmírňování negativních dopadů klimatu, při realizaci plošně rozsáhlejších řešení však často naráží na bariéru velké fragmentace vlastnictví půdy a s tím související přetrvávající absenci potřebných legislativních nástrojů. V územní působnosti rodinných farem lze dosáhnout potřebné různorodosti při realizaci zprvu drobných, později se vzájemně propojujících, vodohospodářsky účinných opatření a může se tak jednat o vhodný odrazový můstek – příklad dobré praxe, vybízející k transformaci legislativy v oblasti hydromeliorací.
Pelíšek Igor -

3/2021
Vodní družstva na území České republiky: historie pro budoucnost.

Potřeba řešit udržitelnost a cílevědomost péče a rozvoje vodohospodářských systémů zemědělské krajiny otevírá otázky související s obnovou vodních družstev. Příspěvek popisuje historické souvislosti v rámci českých zemí, oblasti jejich zájmu a podmínky efektivního fungování.
Zbyněk Kulhavý -

21.5.2020
Drenáže z polí je potřeba vykopat

Velmi často se s tímto názorem setkáváme v komentářích na Internetu, ale někdy i ve vážně míněných doporučeních na konferencích, při diskusích atd. Samozřejmě to je extrém, prakticky nerealizovatelný a to z několika důvodů. V článku (https://ekolist.cz) jsou uvedeny jiné alternativy řešení potřeby zadržovat vodu na zemědělskou drenáží odvodněném pozemku.
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/zbynek-kulhavy-drenaze-z-poli-je-potreba-vykopat
Fučík Petr - Kulhavý Z. - Duffková R.

2021
Vracejme vodu polím i na odvodněné půdě.

Vláhová bilance zemědělských půd je v posledních letech rozkolísanější než v předchozích obdobích a modelové předpovědi naznačují pokračování tohoto trendu. Příčinou je kombinace dopadů klimatických změn (rozkolísanost a extremita srážek, vyšší teploty a evapotranspirace) a některých způsobů hospodaření s půdou, které podporují degradační procesy, projevující se snížením infiltrační a retenční schopností půd, zrychlenou erozí a v kombinaci s velikostí, tvarem a uspořádáním půdních bloků, absencí biotechnických prvků v krajině a / nebo intenzivním odvodněním může toto vést ke zrychlenému odtoku vody včetně intenzivnějšího odnosu znečišťujících látek ze zemědělských pozemků, a to jak v běžných tak v epizodních odtokových situacích.
Zbyněk Kulhavý -

2019, listopad
Mohou meliorace přispět k řešení nedostatku vody? Koncept technických opatření v krajině zlepšujících hospodaření s vodou – příklad z praxe.

Modernizace existujících jednofunkčních drenážních systémů na systémy s regulací odtoku mohou přispět k lepšímu hospodaření s vodou v zemědělské krajině. Zachování jejich odvodňovací funkce přitom umožní řešit období, kdy je na pozemku vody přebytek. Systémy by proto bylo neuvážené likvidovat, jak se občas navrhuje. Příklad stavby regulační drenáže, která byla v době výstavby určena k závlaze i odvodnění současně dokumentuje řešení, zlepšující jak krátkodobou retenci vody v půdě po vydatném dešti, tak dlouhodobější akumulaci vody v gravitačních pórech a dotaci hladiny podzemní vody.
Petr Havel - Zbyněk Kulhavý

2019
Jaké jsou právní aspekty nakládání s melioracemi ?

Rozhovor s agrárním analytikem Petrem Havlem pro Selskou revue na téma odvodňování. Otázky: Jaké jsou právní aspekty likvidace meliorace na obhospodařovaném pozemku? Pokud se týká zásahů do meliorací, například jejich přerušení nebo „zobousměrnění“ s cílem zadržovat vodu v krajině - co je k tomu třeba? Jak založit „vodní družstvo“ a jaké možnosti existence takového družstva skýtá? Co je naopak vhodné vědět a mít k dispozici, pokud chce zemědělec novou melioraci? Jak zabránit tomu, aby nová meliorace neodváděla vodu v době, kdy to není zapotřebí? Jsou náklady na vybudování „obousměrné meliorace“ vyšší, a o kolik? Co považuje v tématu meliorací za nejdůležitější, co byste chtěl hospodařícím zemědělcům sdělit?
Igor Pelíšek -

2019
Hydromeliorace a adaptace krajiny

Hydromeliorace zahrnují širokou škálu opatření a staveb, které mají v efektivně navržených a provozovaných soustavách značný potenciál při adaptaci na vlivy dynamiky klimatu. Jako součást vodohospodářské infrastruktury v krajině mají úzkou vazbu na trvale udržitelné využívání krajiny, produkci, resilienci regionů a soběstačnost. Zároveň jsou účinným nástrojem v souvislosti s ekonomickými a demografickými změnami (např. urbanizace a depopulace venkova, konkurenční tlak, investice do infrastruktury v zahraničí, nepřímé vlivy v rámci společného trhu, potřeba zajištění kvality a nezávadnosti produkce), kdy vyvstává potřeba dále rozpracovat účinné strategie s vyhodnocením možných budoucích trendů (nástup a rentabilita nových technologií, přesun rozhodovacích pravomocí, komerční zájmy, změny procesů v krajině, účinnost technických a přírodě blízkých opatření).
Zbyněk Kulhavý -

2019
Představení iniciativy k obnově vodních družstev v podmínkách ČR

Cílem příspěvku je představit aktuálně projednávaný koncept obnovy vodních družstev směřující k lepšímu využívání vody v ucelené ploše povodí. Institut vodního družstva umožňuje současný problém roztříštěného vlastnictví pozemků a na nich vybudovaných vodohospodářských staveb řešit motivacemi ke společné odborné správě, odblokovává neaktivní vlastníky, motivuje k privátním investicím do rekonstrukcí a modernizací drobných vodohospodářských staveb s cílem zlepšit systém využívání dostupných vodních zdrojů. Přestože mohou vodní družstva vznikat i v prostředí současné legislativy, existuje velké množství praktických překážek. Cílem iniciativy je přednosti vodních družstev definovat, na odborné i politické úrovni je projednat a navrhnout potřebné legislativní změny, zjednodušující a podporující jejich vznik.
Josef Kraus -

2019
Ekonomické a věcné souvislosti řešení extrémních výkyvů počasí při dané struktuře vlastnických vztahů k zemědělské půdě

Cílem příspěvku je mj. analyzovat připravenost agrárního sektoru přijímat náročná opatření související s naplňováním vodohospodářské funkce zemědělské půdy. V prvé části se zvažují dopady národní a Společné zemědělské politiky v podmínkách zhoršujícího se klimatu. Ve druhé části se jedná o prezentaci možných východisek jak posílit funkčnost komplexu "PŮDA – VODA" v souladu s veřejným zájmem. Pokud jsou uvedeny číselné hodnoty, jedná se výhradně o tvrdá data, převzatá z oficiálních pramenů.
kolektiv -

2019
Hydromeliorace - workshop 2019

Zemědělské pozemky jsou v ČR z velké části odvodněny systematickou drenáží, která ovlivňuje úroveň hladiny podzemních vod, intenzitu odtoku z povodí i jakost odtékající vody. Tyto vlivy mohou být vnímány z různých důvodů jako nežádoucí i tam, kde je jinak odvodnění opodstatněné. V rámci souboru tematických příspěvků je upozorněno na možná rizika s tím související a jsou představeny vhodné způsoby řešení těchto problémů při respektování stávajících odvodňovacích staveb. Přiložena je zde text pozvánky s tématy přednesených příspěvků. Odkaz na stránku s příspěvky ke stažení ve formátech PDF je http://www.hydromeliorace.cz/workshop2019/