Tato stránka potřebuje ke svému chodu zapnutý JavaScript. Zapněte jej prosím.


hledat výraz výsledky řadit podle
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 ››
Zbyněk Kulhavý -

číslo 7/listopad-prosinec 2019
Seriál: Meliorace - problém, nebo pomoc ? 4. část

Jak se mají meliorační stavby udržovat? Co se na nich vlastně udržuje? Iniciátorem i vykonavatelem údržby a oprav pak zpravidla bývá uživatel, často v roli nájemce. To však nemůže být uplatněno, pokud je žádoucí funkci stavby a tedy i nakládání s drenážními vodami nějak změnit (například převádět drenážní vodu do míst jejího využití, akumulovat ji, regulovat ji v půdním profilu nebo stavbu či její část odstranit). V takovém případě může jednat s vodoprávním úřadem pouze vlastník stavby resp. pozemku.
Zbyněk Kulhavý -

číslo 6/ říjen-listopad 2019
Seriál: Meliorace - problém, nebo pomoc ? 3. část

Kde lze najít projektovou dokumentaci ke stavbám odvodnění ? Jaké části projekt obsahuje a proč je dobré disponovat těmito údaji ?
Zbyněk Kulhavý -

číslo 5/ červenec-srpen 2019
Seriál: Meliorace - Problém, nebo pomoc ? 2. část

Jak poznat, je-li pozemek odvodněn ? Podle čeho se pozná funkčnost drenáží ? Existence informačních systémů staveb melioračního odvodnění, jejich úplnost a podrobnost.
Zbyněk Kulhavý -

číslo 4 / květen-červen 2019
Seriál: Meliorace - problém, nebo pomoc ? 1. část

Jak je to s vlastnictvím melioračních staveb? Kdo je vlastníkem (správcem) jednotlivých jejich částí a jak je to s povinností jejich údržby?
Seriál vychází v rámci Selské revue, vydávané Asociací soukromého zemědělství ČR
Zbyněk Kulhavý -

číslo 3/ březen-květen 2020
Seriál: Meliorace - problém, nebo pomoc ? 7. část

Kdy má smysl meliorační odvodňovací zařízení zrušit? A jak postupovat? Jaké jsou legislativní požadavky na provedení změn odvodňovací stavby?
Zbyněk Kulhavý -

číslo 2/ únor-březen 2020
Seriál: Meliorace - problém, nebo pomoc ? 6. část

Co je regulační drenáž a jak funguje ? Dokáže tato odvodňovací stavba nahradit také závlahu ?
Zbyněk Kulhavý -

číslo 1/ leden 2020
Seriál: Meliorace - problém, nebo pomoc ? 5. část

Jak vlastně odvodnění funguje? Kdy odvádí vodu a jakou? Jak se chová při dešti? Minulé díly se více zaměřovaly na odvodňovací stavby samotné. To proto, že v krajině existují, není možné je ignorovat, transport vody poměrně významně ovlivňují a jsou také určitou minulou investicí do pozemku, u níž je třeba stále průběžně posuzovat, zda plní svoji roli či již vyžadují úpravu/korekci. Životnost takové stavby není možné paušalizovat jen na několik dekád. A pokud ano, vhodnější by pak bylo mluvit o tom, že vlastnosti pozemku ovlivnily jednou provždy. Stavba odvodnění má přímý vliv pouze na hladinu podzemní vody. Ostatní vlivy jsou nepřímé.
Fučík Petr - Kulhavý Z.

4/2021
Umělé mokřady ve vazbě na stavby zemědělského odvodnění s důrazem na zlepšování jakosti vody

Jedním z opatření pro snižování zátěže vodních toků kontaminanty původem z drenážních vod (především se jedná o dusičnanový dusík a pesticidy) je výstavba umělých mokřadů pod drenáží odvodněnou plochou. Příspěvek popisuje tyto souvislosti a formuluje předpoklady efektivního návrhu.
Zbyněk Kulhavý -

4/ květen-červen 2020
Seriál: Meliorace - problém, nebo pomoc ? 8. část

V tomto díle jsou tématem "vodní družstva". Autor odpovídá na otázky: Proč je třeba podpořit novou legislativou společnou péči o meliorační stavby? Jaké by měla výhody podpora vodních společenství (vodních družstev)?
Kulhavý Z. - Vácha R. - Koutný L.

30/2020
Adaptace krajiny na změny klimatu

Prohlášení ČAZV k problematice sucha. S cílem snižovat dopady probíhajících změn klimatu vyzývá ČAZV k podpoře souboru vzájemně navazujících vodohospodářsky účinných opatření, přesahujících členění krajiny na zemědělskou a lesnickou část, na extravilán a intravilán. Vhodně propojená opatření umožní zvyšovat schopnost krajiny zadržovat vodu ze srážek a následně ji účelně využívat.