Tato stránka potřebuje ke svému chodu zapnutý JavaScript. Zapněte jej prosím.


hledat výraz výsledky řadit podle
‹‹ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 
KULHAVÝ, Z. - DOLEŽAL, F. - SOUKUP, M. - HAVEL, M.

2000
Využití informačního systému o hydromelioračních stavbách v podmínkách povodí Orlice.

V příspěvku jsou uvedeny argumenty pro zapracování podkladů o rozsahu odvodnění zemědělských půd do územních informačních systémů. Informace o vybudovaných odvodňovacích zařízeních jsou dosud k dispozici pouze v písemné a archivní podobě na jednotlivých územních pracovištích SMS (Státní meliorační správy). Problémem je finanční zabezpečení takové činnosti, zvláště při současné absenci vědomí právního vztahu k těmto stavbám u mnoha vlastníků. Zahájené práce na digitalizaci dílčích ploch Orlice v rámci řešení projektu GAČR mohou být příspěvkem k dovršení snahy SMS vybudovat moderní, ucelený informační systém o melioračních stavbách na zemědělských půdách naší republiky. Podrobná odvodňovací zařízení jsou pro absenci údržbových prací ve velmi špatném stavu. K velkým poruchám dochází na liniových stavbách, svoje škody na těchto zařízeních napáchaly i povodně minulých let. Zvýšené povědomí o existenci těchto staveb a zlepšená evidence pomocí moderních informačních systémů mohou přispět k optimalizaci jejich hydrologické funkce v krajině.
Kulhavý F. -

1992
Stavební ročenka 1992

Stavební ročenka obsahuje kapitoly k vybraným tématům, v rámci oddílu VI. také regulované odvodňovací systémy. Ty zajišťují ve vhodných staveništních podmínkách optimalizaci vláhových poměrů v půdě při efektivním využívání místních vodních zdrojů. Tyto stavby sdružují tři druhy staveb, které jsou svou stavební částí velmi podobné, avšak rozdílné jsou z hlediska vodohospodářského, investičního, ekonomického i provozního: regulační drenáž, drenáž s regulovaným odtokem, plošná retardační drenáž. Tyto hydromeliorační stavby mohou v řadě lokalit nahradit dvě nebo více jednoúčelových melioračních opatření jako systematickou trubní drenáž, závlahovou akumulační nádrž, závlahu postřikem atd.
Směrnice -

1985
Rekonstrukce a modernizace drenáže

Směrnice novelizuje metodické pokyny "Hydromeliorační průzkum pro rekonstrukce drenáže" z r.1979, "Rekonstrukce odvodňovacích zařízení" z r.1981, "Rekonstrukce a modernizace odvodňovacích zařízení" z r.1984 a "Technologie výstavby rekonstrukce a modernizace odvodňovacích zařízení" z r.1985. Cílem je zvýšit účinnost stávajících drenážních systémů, prodloužit jejich životnost včasnou údržbou, opravami nebo rekonstrukcí a modernizací.
Směrnice -

1985
Směrnice- Regulované odvodňovací systémy

Tato směrnice z roku 1985 nahrazuje prozatímní směrnici "Regulační drenáž" z roku 1978. Jsou popsány dva typy dvojčinných systémů: "regulační drenáž" a "drenáž s regulovaným odtokem". Směrnice upravuje obecné zásady vhodnosti oboustranné regulace vlhkostních režimů zemědělských půd řízením hladiny podzemní vody v systémech drenážního odvodnění. Tyto zásady formuluje zejména pro novostavby, ale i pro modernizace stávajících odvodňovacích zařízení.
RADČENKO, I. - NĚMEC, J. a kol.

1980
Regulační drenáž.

Cílem publikace je seznámit odbornou veřejnost s progresívním způsobem úpravy vodního režimu půd regulační drenáží jako komplexním hydromelioračním zásahem. V úvodních kapitolách se studie zabývá významem regulační drenáže pro zemědělskou výrobu, její funkcí a přednostmi proti ostatním zúrodňovacím opatřením. Dále možnostmi uplatnění, včetně komplexního rozboru stanovištních poměrů. V dalších částech se uvádí technická koncepce staveb regulační drenáže, stanovení návrhových parametrů, zásady technického řešení, systémy regulační drenáže podle způsobu přívodu a odvedení vody, jakožto i podle druhu provozu. Je věnována pozornost vodohospodářskému hydraulickému řešení regulačních drénů a podzemních rozvaděčů vody. Je řešena otázka technické koncepce objektů a technologie výstavby. Závěrem jsou uvedeny možnosti modernizace a údržby jakožto i zásady vyhodnocení ekonomické efektivnosti.