Tato stránka potřebuje ke svému chodu zapnutý JavaScript. Zapněte jej prosím.


hledat výraz výsledky řadit podle
‹‹ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 ››
Igor Pelíšek -

2019
Hydromeliorace a adaptace krajiny

Hydromeliorace zahrnují širokou škálu opatření a staveb, které mají v efektivně navržených a provozovaných soustavách značný potenciál při adaptaci na vlivy dynamiky klimatu. Jako součást vodohospodářské infrastruktury v krajině mají úzkou vazbu na trvale udržitelné využívání krajiny, produkci, resilienci regionů a soběstačnost. Zároveň jsou účinným nástrojem v souvislosti s ekonomickými a demografickými změnami (např. urbanizace a depopulace venkova, konkurenční tlak, investice do infrastruktury v zahraničí, nepřímé vlivy v rámci společného trhu, potřeba zajištění kvality a nezávadnosti produkce), kdy vyvstává potřeba dále rozpracovat účinné strategie s vyhodnocením možných budoucích trendů (nástup a rentabilita nových technologií, přesun rozhodovacích pravomocí, komerční zájmy, změny procesů v krajině, účinnost technických a přírodě blízkých opatření).
Zbyněk Kulhavý -

2019
Představení iniciativy k obnově vodních družstev v podmínkách ČR

Cílem příspěvku je představit aktuálně projednávaný koncept obnovy vodních družstev směřující k lepšímu využívání vody v ucelené ploše povodí. Institut vodního družstva umožňuje současný problém roztříštěného vlastnictví pozemků a na nich vybudovaných vodohospodářských staveb řešit motivacemi ke společné odborné správě, odblokovává neaktivní vlastníky, motivuje k privátním investicím do rekonstrukcí a modernizací drobných vodohospodářských staveb s cílem zlepšit systém využívání dostupných vodních zdrojů. Přestože mohou vodní družstva vznikat i v prostředí současné legislativy, existuje velké množství praktických překážek. Cílem iniciativy je přednosti vodních družstev definovat, na odborné i politické úrovni je projednat a navrhnout potřebné legislativní změny, zjednodušující a podporující jejich vznik.
Josef Kraus -

2019
Ekonomické a věcné souvislosti řešení extrémních výkyvů počasí při dané struktuře vlastnických vztahů k zemědělské půdě

Cílem příspěvku je mj. analyzovat připravenost agrárního sektoru přijímat náročná opatření související s naplňováním vodohospodářské funkce zemědělské půdy. V prvé části se zvažují dopady národní a Společné zemědělské politiky v podmínkách zhoršujícího se klimatu. Ve druhé části se jedná o prezentaci možných východisek jak posílit funkčnost komplexu "PŮDA – VODA" v souladu s veřejným zájmem. Pokud jsou uvedeny číselné hodnoty, jedná se výhradně o tvrdá data, převzatá z oficiálních pramenů.
kolektiv -

2019
Hydromeliorace - workshop 2019

Zemědělské pozemky jsou v ČR z velké části odvodněny systematickou drenáží, která ovlivňuje úroveň hladiny podzemních vod, intenzitu odtoku z povodí i jakost odtékající vody. Tyto vlivy mohou být vnímány z různých důvodů jako nežádoucí i tam, kde je jinak odvodnění opodstatněné. V rámci souboru tematických příspěvků je upozorněno na možná rizika s tím související a jsou představeny vhodné způsoby řešení těchto problémů při respektování stávajících odvodňovacích staveb. Přiložena je zde text pozvánky s tématy přednesených příspěvků. Odkaz na stránku s příspěvky ke stažení ve formátech PDF je http://www.hydromeliorace.cz/workshop2019/
Zbyněk Kulhavý -

2018/11
Aktuální problémy zemědělského odvodnění v podmínkách ČR

Plošné drenážní odvodnění je neoddělitelnou součástí kulturní zemědělské krajiny našeho typu. Dlouhodobé zanedbávání péče o tyto stavby zvyšuje náklady na udržení úrodnosti pozemku, tudíž snižuje efektivitu rostlinné produkce a v důsledcích i cenu pozemku. Paradoxně a neprávem jsou při hledání nástrojů ke zvyšování retence a akumulace vody v krajině tyto stavby přehlíženy. Poskytují však značný potenciál pro zvládání obou hydrologických extrémů – jak přebytků vod, na které jsou ostatně nastaveny, tak sucha, pokud se doplní o regulační objekty. Stávající praxe uživatelsko-vlastnických vztahů se ale jeví jako významná překážka pro jejich hospodárné využívání, údržbu a zejména pro potřebné úpravy těchto staveb. Změny legislativy proto mohou tuto záležitost vyřešit k prospěchu nejen zemědělce, ale i celé společnosti.
Kulhavý Z. -

2018
Synergie přírodě blízkých a technických opatření v krajině při zadržování vody

Článek publikovaný v rámci 42. čísla Informačních listů (www.vumop.cz/vysly-informacni-listy-c-42) vydávaných odbornými společnostmi z oblastí pedologie a vodního hospodářství se věnuje limitům účinnosti těchto opatření s cílem zlepšit hospodaření s vodou. Popisuje uskutečněné aktivity v předchozích letech i iniciativy řešitelských týmů k prosazení potřebných změn legislativy i na korekci souvisejících dotačních titulů, opírající se o prokazatelnou nedostatečnost účinků dosud realizovaných opatření v krajině.
Kulhavý F. - Šálek J.

2018
Je závlaha odpadními vodami v naší krajině perspektivní ?

Autoři se v článku zamýšlí nad dostupností závlahové vody v souvislosti s probíhající dynamikou klimatu. Upozorňují na potřebu recyklovat vody prostřednictvím závlah v zemědělství a lesnictví a využívat tak nejen vodní, ale i hnojivou hodnotu těchto vod. Poukazují na často pozitivní efekty zvyšování úrodnosti půd pravidelným přísunem organických látek v závlahových dávkách a na příznivé ekonomické ukazatele. Upozorňují i na omezení, související s limity jakostí některých typů odpadních vod.
Kulhavý Z. -

2018
Synergie přírodě blízkých a technických opatření v krajině při zadržování vody

Příspěvek upozorňuje na často nevyvážený aplikační přístup k volbě nástrojů pro hospodaření s vodou v krajině. Některá opatření vodohospodářská praxe opomíjí, u jiných jejich efekty přeceňuje. Současná dynamika klimatu přitom vyžaduje komplexnost při nastavování adaptačních strategií. Stále se však projevuje divergence přístupů různých státních orgánů k tomuto celospolečensky nosnému úkolu. Koncovkou úspěšně nastavených řešení je kvalitní a efektivní výkon státní správy a současně účinná motivace privátních subjektů k aktivnímu zapojení do činností ve prospěch vodního hospodářství krajiny. Ke stažení je zde prezentace, přednesená formou plenární přednášky na konferenci. Text příspěvku ve sborníku byl odvozen z textu Informačních listů č.42 (ke stažení v jiné části knihovny).
kolektiv - Tomáš Kvítek

2018
Retence a jakost vody v povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce

Význam retence vody na zemědělském půdním fondu pro jakost vody a současně i průvodce vodním režimem krystalinika. Publikace shrnuje široké spektrum poznatků z pedologie, geologie, geomorfologie, hydrologie změny land use a zemědělské výroby. Současně si všímá i vývoje jakosti vody a odnosu látek v tocích jednotlivých vodních útvarů. Výzkumem bylo potvrzeno, že bez realizace přírodě blízkých a technických opatření na zemědělském půdním fondu nelze v současné době docílit významného zlepšení jakosti vody, která odtéká při zvýšených srážkových úhrnech po povrchu zemědělské půdy a z drenážních systémů. Výsledky zde publikované lze částečně zobecnit i na ostatní oblasti krystalinika České republiky.
Kulhavý Z. - Pelíšek I.

2017
Podmínky udržitelnosti staveb zemědělského odvodnění

Stavby zemědělského odvodnění jsou plošně nejrozšířenějším typem vodohospodářských staveb. Proto významně ovlivňují vodní režim krajiny a současně mají značný potenciál při zlepšování způsobů hospodaření s vodou v krajině v podmínkách klimatických změn. V příspěvku jsou analyzovány podmínky udržitelnosti staveb s ohledem na běžný provoz i potřeby modernizace těchto staveb. Uvedené poznatky budou v dalších etapách řešení projektu TAČR (TD03000330) v odpovídající míře aplikovány i na ostatní typy hydromelioračních staveb (závlahy, protierozní ochranu půd, malé vodní nádrže, mokřady, úpravy drobných vodních toků apod.).