Tato stránka potřebuje ke svému chodu zapnutý JavaScript. Zapněte jej prosím.


hledat výraz výsledky řadit podle
‹‹ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 ››
Kulhavý Z. - Štibinger J. – Křovák F. – Kasl M. – Pelíšek I. – Soukup M. – Macek L. – Jakoubek J. – Pavlíček T.

2015
Opatření k posílení infiltračních procesů v krajině

Metodika je určena odborné praxi. Práce tvoří tematicky uspořádaný systém katalogových listů, umožňujících na základě předem známých kritérií provést výběr vhodných opatření k posílení infiltračních procesů v krajině s výsledným efektem zvýšení retence nebo dlouhodobé akumulace vod. Pozornost je zejména věnována zemědělsky využívaným pozemkům, ovlivňovaným systémy drenážního odvodnění, urbanizované krajině a drobným vodotečím, odvodňujícím tyto typy území. Uplatňovány jsou principy povrchové i podpovrchové infiltrace v takovém rozsahu, který nejlépe vyhovuje způsobu využívání předmětného pozemku. Významným limitem je přitom infiltrační schopnost rozhraní povrchů a retenční schopnost půd dotčených pozemků v závislosti na stavu vlhkosti/zamokření, tj. zaplněnosti zejména gravitačních pórů vodou.
Kulhavý F. -

2014 č.5
Quo vadis hydromeliorace

V článku je uveden dějinný vývoj hydromelioračních staveb s upozorněním na jejich význam pro hospodaření s vodou v krajině a popisem jednotlivých etap vývoje příslušné legislativy i státních institucí, řešících danou problematiku. Po analýze současného stavu jsou uvedeny nové možnosti plánování údržby a modernizace těchto staveb s cílem udržet nebo zlepšit ekologickou stabilitu krajiny a jejího vodního hospodářství. Dále upozorňuje na absenci legislativy, umožňující v souladu s novým občanským zákonem realizaci údržby a modernizace těchto staveb spolu se stanovením principů managementu zemědělské krajiny v zájmové oblasti. Článek vyvolal diskusi a diskusní příspěvky i odpovědi autora jsou uvedeny v závěru článku.
Kulhavý F. -

2014 č.11-12
Řízení provozu staveb vodohospodářských meliorací

Cílem příspěvku je popsat současné legislativní i reálné provozní podmínky pro zajištění řízení provozu, údržby, modernizace či nové výstavby systémů vodohospodářských meliorací pozemků v České republice při aktuálně evidované meliorované ploše v rozsahu 25,2 % zemědělské půdy v hodnotě více než 90 miliard Kč. Po více než třiceti letech zanedbané údržby je třeba hledat účinné nástroje pro environmentálně potřebnou informovanost vlastníků půdy o existenci i aktuálním stavu odvodňovacích zařízení na vlastněných pozemcích. Článek vyvolal diskusi a diskusní příspěvek i odpověď autora jsou uvedeny v závěru článku.
Kulhavý Z. - Štibinger J.

2014
Kvantifikace efektu regulace odtoku vody v systému zemědělského odvodnění

V příspěvku je představen kalkulátor, vhodný pro orientační stanovení efektu regulace odtoku vod na odvodňovacích prvcích, jakými je otevřený odvodňovací příkop nebo drén při zvýšení úrovně hladiny regulačním prvkem. Navržené trojrozměrné řešení je odvozeno z dosahu vzdutí hladiny při regulaci ve sklonitém terénu. Zvolený koncept respektuje vrstevnatost půdního profilu a jeho hydrofyzikální parametry. Vychází přitom z hydraulických metod s využitím matematicko-fyzikálního popisu proudění podzemní vody k drénům pro podmínky ustáleného, neustáleného a tranzientního drenážního proudění. Poskytuje podklady k úvahám o možnosti regulace odvodnění v těch případech, kde se jeví účinnost odvodnění neúměrně vysoká s ohledem na zájmy zemědělství, vodního hospodářství nebo životního prostředí a kdy se odvodnění negativně projevuje při zadržování vody v krajině.
Pelíšek I. - Huislová P. - Khel T.

2014
Význam vybraných skupin zooedafonu pro infiltraci vody v půdě z hlediska meliorační praxe

Příspěvek se zaměřuje na působení vybraných druhů mezo- a makro-zooedafonu na proces infiltrace vody do půdy. Z melioračního hlediska je zaměřen především na vztah k melioračním funkcím drenáží v krajině, včetně možnosti regulace drenážního odtoku. Přítomnost, početnost a chování určitého druhu zooedafonu koresponduje s tvorbou a kapacitou „zoogenní mikrodrenáže" v půdě. Řešenou otázkou je míra influkce a infiltrace vody do půdy prostřednictvím zoogenních pedohydatod a jejich stabilita. Rámcově je zahrnut vliv různých způsobů hospodaření na půdách včetně vlivu regulace drenážního odtoku.
Pelíšek I. -

2014
Vliv zooedafonu na proces infiltrace vody v půdě ve vazbě na navlažovací drenáž

Jedním z proměnlivých faktorů infiltrace vody v podmínkách středně těžkých a těžkých půd je proces influkce vody, způsobený aktivitou žížal. Pro popis účinnosti navlažovacích drénů při infiltraci drenážních vod do půdního profilu je potřebné opatřit podkladové hodnoty intenzity vtoku (influkce) do nekapilárních zoogenních makropórů. V účelném měřítku, daném řešením navlažovací drenáže, je pomocí jednoduchého modelu a měřených terénních dat definováno rozmezí působení influkce.
Kulhavý Z. -

2014
Uplatnění výtopového infiltrometru v předpovědních a varovných systémech

Příspěvek diskutuje přednosti a nedostatky využití přímých měření infiltrační schopnosti půdy pro stanovení rizika tvorby povrchového odtoku během přívalových srážek. Popisuje přístroj, vyvinutý za účelem doplnění předpovědních a varovných systémů, založený na automatizovaném způsobu testovacích měření infiltrace vody výtopou. Polní měřící souprava, využívající membránové dávkovací čerpadlo, je koncipována prvotně jako přídavné čidlo měřících systémů, technické řešení však umožňuje využití i jako autonomního přístroje pro testování hydrofyzikálních vlastností půd.
Kulhavý Z. -

2014
Důsledky změn užívání odvodněných zemědělských pozemků

V důsledku dlouhodobého zanedbávání údržby zemědělského odvodnění a nerespektováním jeho existence jako vodohospodářského díla dochází v krajině k postupným změnám režimu odtoku vod. Na jedné straně se mění doba retence srážek půdním profilem, na druhé straně dochází ke zvýšení složek povrchového odtoku s případnými extrémy při vývěru drenážních vod na povrch. Příspěvek se zabývá riziky, která souvisí se změnami využívání pozemku například po jeho zalesnění, založení plantáže rychle rostoucích dřevin nebo liniovou výsadbou dřevin, není-li brán zřetel na původní rozsah a funkce stavby drenážního odvodnění.
UV 26 617 -

2014
Regulační prvek z flexibilní trubice pro drenážní systémy

Řešení se týká manuální i automatické regulace odtoku vody v zemědělských odvodňovacích systémech, zejména drenážích, při záměru zvýšit zdržení vody v krajině. Vyznačuje se konstrukční jednoduchostí, provozní spolehlivostí i univerzálností užití. Umožňuje aplikaci v novostavbách i při modernizaci stávajících provozovaných staveb vodního hospodářství.
UV 26 615 -

2014
Souprava infiltrometru a permeametru s dávkovacím čerpadlem

Řešení se týká inovace kontinuálního infiltrometru (UV 23245, resp. PV2011-245) s cílem rozšíření jeho použití kromě čidla povodňových varovných systémů také jako zařízení pro polní a laboratorní měření infiltrace vody do půdy a pro stanovení hydraulických charakteristik půdního prostředí – například tzv. nasycené hydraulické vodivosti. Zařízení podle technického řešení vychází z návrhu kontinuálního infiltrometru (UV 23245) od stejných původců, které je nově doplněno konstrukčními úpravami pro plnění vrtu vodou a její zasakování do testované půdy resp. pro odčerpávání vody, přitékající z testované půdy. Doplňkově umožňuje zařízení také využití pro laboratorní zkoušení půdních vzorků.